Aktualizované stanovy 03.03.2017: stanovy oocr – zmeny-2

 

STANOVY
oblastnej organizácie cestovného ruchu  Záhorie

Článok 1
Preambula

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (ďalej len „organizácia“) je právnická osoba založená podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon“) na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu  na území zakladateľov a členov s cieľom
trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany a podpory   záujmov svojich členov.
Hlavným zámerom organizácie je vytvoriť zo Záhoria významnú  navštevovanú turistickú destináciu.
Ak sa v stanovách alebo  v ďalších vnútorných predpisoch  používa slovo“ obec“, rozumie  sa tým aj mesto, ktoré je členom tejto organizácie.

Článok 2
Názov a sídlo organizácie

1.    Názov organizácie:
V slovenskom jazyku: Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie
V anglickom jazyku:    Regional Tourism Organisation Záhorie
V skrátenej forme:        OOCR Záhorie
2.    Sídlo oblastnej organizácie cestovného ruchu:  Obecný úrad Smrdáky
906 03 Smrdáky 181

Článok 3
Predmet činnosti a pôsobnosť organizácie

1.    Cieľom organizácie je vybudovať z územia Záhoria  rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu.
2.   Organizácia vykonáva najmä tieto činnosti v súlade s § 15 zákona:
a)    združuje subjekty cestovného ruchu v regióne Záhorie so záujmom o rozvoj cestovného ruchu  a podporuje  proces budovania partnerstva  v rámci organizácie,
b)   mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta na svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
c) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného  ruchu na území svojej pôsobnosti a   presadzuje záujmy svojich členov,
d)   vypracováva odborné štúdie a analýzy v oblasti rozvoja cestovného ruchu a na  ich
základe zostavuje a  realizuje  koncepciu rozvoja cestovného ruchu,
e)   podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho
dedičstva,
f)  vypracúva a realizuje ročný plán činností a aktivít, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie a
monitoruje ich plnenie,
g)  poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
h)  spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
ch) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu  s prihliadnutím na ochranu
životného prostredia a  rešpektovanie spôsobu života miestneho obyvateľstva a
vlastníckych práv v území,
i)   podporuje zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva i kultúrny, spoločenský a
športový život, iniciuje, koordinuje i organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov
destinácie,
j)   iniciuje alebo  zabezpečuje tvorbu, marketing, manažment a prezentáciu produktov
cestovného ruchu a poskytovaných  služieb cestovného ruchu na svojom území,
k)  vytvára zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu,
l)    buduje a aktualizuje  integrovaný informačný systému vo svojej pôsobnosti a vedie
databázu subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území pôsobenia organizácie,
m)  vykonáva podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov s cieľom podporovať
predmet činnosti organizácie,
n)   zastupuje destináciu Záhorie v regionálnych i národných orgánoch a organizáciách, ako aj
v profesijných združeniach cestovného ruchu,
o)   realizuje iné aktivity na podporu dosiahnutia hlavného zámeru, cieľa a účelu v súlade so
stanovami a schválené valným zhromaždením v rámci plánovacích a koncepčných
dokumentov organizácie,
p)   zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
r)   predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných
prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.

Článok 4
Orgány organizácie

1.    Orgánmi organizácie sú:
a)    valné zhromaždenie,
b)    predstavenstvo,
c)    dozorná rada,
d)    výkonný riaditeľ.
2 .Na plnenie svojich konkrétnych úloh si môže organizácia zriadiť odbornú, pracovnú komisiu alebo pracovnú skupinu.

Článok 5
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia organizácie.
2.  Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej dva krát do roka. Ak o zvolanie valného zhromaždenia písomne požiada najmenej jedna tretina členov organizácie alebo dozorná rada, zvolá predstavenstvo valné zhromaždenie do 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia predstavenstvu. Žiadosť o zvolanie musí obsahovať navrhovaný program  zasadnutia valného zhromaždenia.
3.   Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov  a predseda  alebo podpredseda valného zhromaždenia. Pokiaľ nebol predseda a podpredseda  valného zhromaždenia ešte zvolený, je valné zhromaždenie uznášaniaschopné  ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov organizácie. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok valného zhromaždenia  prítomných dostatočný počet osôb, aby  bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné, valné zhromaždenie sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku valného zhromaždenia považuje za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a bez ohľadu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu.  To platí len vtedy, ak to bolo výslovne uvedené v pozvánke.
4.    Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
5.    Uznesenie o zásadných otázkach podľa článku 5, odsek 8. stanov je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60 % všetkých členských obcí a súčasne viac ako 60 % všetkých ostatných členských subjektov.
6.    Až do zvolenia orgánov organizácie predsedá valnému zhromaždeniu starosta tej členskej obce,  ktorého určili zakladajúci členovia organizácie. Predsedajúci valného zhromaždenia   otvára a vedie rokovanie, konštatuje uznášaniaschopnosť a  ukončuje schôdzu valného zhromaždenia.
7.  O rokovaní valného zhromaždenia spisuje zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpisuje predsedajúci valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia. K zápisnici sa prikladajú všetky materiály a návrhy predložené valnému zhromaždeniu na rokovanie. Zápisnice z valného zhromaždenia musia byť archivované počas existencie organizácie a po jej zániku v lehotách podľa platných predpisov SR.
8.  Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach organizácie, a to najmä:
a)  schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok  a ďalšie  vnútorné predpisy  organizácie,
ich zmeny   a dodatky,
b)  volí a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva a ďalších členov predstavenstva,
členov a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa,
c)   schvaľuje zriadenie pracovných komisií,
d)   schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti
organizácie,
e)  rozhoduje o rozpustení alebo zrušení organizácie, alebo o jej zlúčení s inou oblastnou
organizáciou,
f) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov členov  organizácie
g) schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom organizácie
h) rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov organizácie vrátane pôžičiek a úverov,
ch) schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu destinácie z hľadiska regionálnych priorít v súlade s koncepciou rozvoja cestovného ruchu SR a vyššieho územného celku,
i)    schvaľuje ročný plán aktivít organizácie,
j)   schvaľuje členstvo organizácie v medzinárodných a národných organizáciách cestovného ruchu,
k)    vymenúva a odvoláva likvidátora v prípade zrušenia organizácie a určuje jeho odmenu.
9.   Fyzická osoba, ktorá je členom organizácie, uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby.
10.  Právnická osoba, ktorá je členom organizácie, uplatňuje svoje hlasovacie právo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu, alebo prostredníctvom osoby, ktorá má
oprávnenie na jej zastupovanie. Pri pochybnosti o existencii a rozsahu oprávnenia na zastupovanie musí byť hlasovacie právo uplatnené prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby.
11.    Každý člen organizácie  má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas.
12. Pozvánky na valné zhromaždenie zasiela predstavenstvo tak, aby bola každému členovi valného zhromaždenia doručená  najmenej 15 dní pred konaním valného zhromaždenia. Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu člena valného zhromaždenia je možné doručovať pozvánku na valné zhromaždenie aj elektronickou poštou, v takom prípade je povinnosťou člena valného zhromaždenia zabezpečiť funkčnosť a dostupnosť elektronickej komunikácie a bez zbytočného odkladu oznámiť predstavenstvu zmenu jeho e-mailovej adresy.

Článok 6
Predstavenstvo

1.    Predstavenstvo je riadiaci orgán organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2. Predstavenstvo má 10 členov, pričom obce a ostatné členské subjekty  majú v predstavenstve zastúpenie rovnakým počtom členov.
3.Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby.
4.  Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je  na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak  zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje  hlas predsedu a v jeho  neprítomnosti hlas podpredsedu  predstavenstva.
5.    Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, týchto stanov, vnútorných predpisov organizácie alebo uznesenia valného zhromaždenia neboli zverené inému orgánu organizácie.
Predstavenstvo  najmä:
a)  zvoláva  valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje plnenie jeho uznesení,
b)    predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov organizácie na ďalšie volebné obdobie,
c)  podáva návrh na výmaz  organizácie a oznamuje ministerstvu zmenu stanov organizácie,
d)  zostavuje  ročných plán činnosti organizácie, projekt na pridelenie dotácie v zmysle zákona a vypracúva koncepciu rozvoja cestovného ruchu destinácie,
e)    vypracúva návrh rozpočtu organizácie a výročnú správu a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu,
f) hospodári s majetkom organizácie,
g) rozhoduje o vzniku a zániku členstva v organizácii
h) vedie zoznam členov organizácie,
ch) poskytuje informácie členom organizácie,
i)   poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach
predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí.
6.  Na čele predstavenstva je predseda , ktorý riadi činnosť  všetkých orgánov organizácie, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva.
Predseda predstavenstva predsedá valnému zhromaždeniu.
7. Predsedu predstavenstva volí valné zhromaždenie z členov, ktorí sú zástupcami  obcí.
Podpredsedu valného zhromaždenia volí valné zhromaždenie z členov, ktorí sú zástupcami  ostatných členských  subjektov.
8.  Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom organizácie a zastupuje organizáciu navonok.
9. Predsedu predstavenstva v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva, a ak ani on  nie je prítomný, tak predsedom predstavenstva písomne poverený člen predstavenstva.
10.    Predstavenstvo  môže rozhodovať aj mimo zasadnutia spôsobom „per rollam“, ak je to potrebné a účelné z časového a ekonomického hľadiska. Hlasovanie „per rollam“ je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia predstavenstva a ak na základe zaslaných podkladových materiálov potrebná väčšina členov vysloví písomne rovnaké stanovisko.
11.    Členstvo v predstavenstve zaniká:
a)    uplynutím funkčného obdobia,
b)    vzdaním sa funkcie adresovaným predsedovi  alebo  podpredsedovi predstavenstva
c)    odvolaním valným zhromaždením.
12. Zánik funkcie člena predstavenstva uplynutím funkčného obdobia nastáva až zvolením nového člena predstavenstva do funkcie valným zhromaždením.
V prípade, ak sa člen predstavenstva, predseda alebo podpredseda vzdá svojej funkcie v priebehu svojho funkčného obdobia, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie, ak sa člen predstavenstva, predseda alebo podpredseda predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov odo dňa doručenia vzdania sa funkcie je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
13. Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok.
14. Zo zasadnutia predstavenstva  sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa rozpošle všetkým členom  predstavenstva, predsedovi dozornej rady a výkonnému riaditeľovi organizácie.

Článok 7
Dozorná rada

1.  Dozorná rada je kontrolným nezávislým orgánom organizácie.
2.  Dozorná rada  má  6  členov, ktorých volí valné zhromaždenie, pričom obce a ostatné členské subjekty majú  v dozornej rade zastúpenie rovnakým počtom hlasov.
3.  Funkčné obdobie členov dozornej rady je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby.
4.  Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu.
5. Zasadnutia dozornej rady zvoláva a vedie predseda dozornej rady minimálne dva krát ročne formou pozvánky, ktorú zašle  každému členovi dozornej rady najneskôr 10 dní pred zasadnutím dozornej rady.
6. Predseda dozornej rady riadi jej činnosť v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia, ktorému sa zodpovedá za svoju činnosť. Predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa  zasadnutí  predstavenstva s hlasom poradným.
7.  Predsedu dozornej rady v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda dozornej rady.
8. Predsedu dozornej rady volí valné zhromaždenie.
Podpredsedu dozornej rady volí dozorná rada.
9.  Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa  činnosti organizácie.
10. Členstvo v dozornej rade  zaniká:
a)    uplynutím funkčného obdobia,
b)    vzdaním sa funkcie adresovaným predsedovi  alebo  podpredsedovi predstavenstva
c)    odvolaním valným zhromaždením
11. Zánik funkcie člena dozornej rady uplynutím funkčného obdobia nastáva až zvolením nového člena dozornej rady do funkcie valným zhromaždením.
V prípade, ak sa člen dozornej rady, predseda alebo podpredseda vzdá svojej funkcie v priebehu svojho funkčného obdobia, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého

zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie, ak sa člen
predstavenstva, predseda alebo podpredseda predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov odo dňa doručenia vzdania sa funkcie je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
12.  Dozorná rada :
a)    volí zo  svojich členov, ktorí sú zástupcami obcí podpredsedu dozornej rady
b)    kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
c)    preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie k nim valnému zhromaždeniu,
d)    kontroluje hospodárenie s majetkom organizácie,
e)    kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade s právnymi predpismi,
f)    kontroluje, či organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a stanovami organizácie,
g)    upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky v činnosti organizácie a podáva návrhy na ich odstránenie,
h)    upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov,
ch)    vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom,
i)    prešetruje podané sťažnosti členov organizácie týkajúce sa činnosti, alebo nečinnosti organizácie, jej orgánov a členov,
j)    predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu raz ročne najneskoršie do 3 mesiacov od ukončenia predchádzajúceho kalendárneho roka.
13.  Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na základe svojej praxe alebo vzdelania zárukou odbornosti a je bezúhonná, čo preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
14.  Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s funkciou člena predstavenstva a s funkciou výkonného riaditeľa.
15.  Zo zasadnutia dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa rozpošle všetkým členom dozornej rady, predsedovi predstavenstva  a výkonnému riaditeľovi organizácie.

Článok 8
Výkonný riaditeľ

1.  Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom organizácie a volí ho  a  valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.
Prvého výkonného riaditeľa volí ustanovujúce valné zhromaždenie.
2. Výkonný riaditeľ je oprávnený konať v mene  organizácie v rozsahu ustanovenom týmito stanovami a schválenou vnútornou smernicou, pričom je  viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva .
3.  Výkonný riaditeľ realizuje výkon rozhodnutí predstavenstva, je zodpovedný za činnosti, aktivity a prevádzku organizácie, pričom úzko spolupracuje s predstavenstvom.
4.  Výkonný riaditeľ má právo zúčastňovať sa zasadnutí ostatných orgánov organizácie s hlasom poradným a žiadať o zaradenie bodov rokovania do programu zasadnutia, pričom ostatné orgány organizácie majú povinnosť vyhovieť jeho žiadosti.
5. Predstavenstvo určí charakter zmluvy o výkone činnosti výkonného riaditeľa.
6.  Výkonný riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa riadenia činností a prevádzky organizácie, ktoré neboli zverené inému orgánu organizácie, pričom výlučnou právomocou výkonného riaditeľa je:
a)    riadenie organizácie,
b)  priame riadenie zamestnancov organizácie a pracovnoprávnych vzťahov, personálna politika organizácie, zabezpečenie kvalitných pracovných zdrojov pre všetky zložky organizačnej štruktúry organizácie vrátane odborných, poradných komisií, či pracovných skupín
b)    finančné riadenie organizácie  v súlade so schválenými plánovacími dokumentami a schváleným rozpočtom organizácie a zabezpečovanie financovania aktivít a potrieb organizácie najmä prostredníctvom prípravy a realizácie spoločných projektov, ako aj prostredníctvom komerčných činností organizácie,
c)    hospodárenie s majetkom organizácie so súhlasom predsedu predstavenstva a realizácia finančných operácií do výšky limitu schváleného predstavenstvom.
7.  Do povinností výkonného riaditeľa patrí:
a)    príprava, spracovávanie a realizácia plánovacích dokumentov organizácie – stratégia rozvoja cestovného ruchu destinácie, marketingová, komunikačná stratégia,
b)    vypracovávanie analýz, štúdií, odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov organizácie
c)    spracovanie ročných plánov činnosti a aktivít (akčných plánov),
d)    predkladanie predstavenstvu návrh rozpočtu na príslušný rok a realizovanie schváleného rozpočtu organizácie,
e)    vypracovávanie výročnej správy,
f)    každoročné spracovávanie projektu so žiadosťou o pridelenie dotácie v zmysle zákona,
g)    komunikácia s novými potenciálnymi členmi organizácie,
h)    plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,
ch)    koordinácia činností odborných, poradných komisií a pracovných skupín,
i)    vypracovávanie všetkých smerníc týkajúcich sa činností a prevádzky  organizácie
ich predkladanie  na rokovanie predstavenstvu a schválenie valnému zhromaždeniu,
j)    hospodárenie s majetkom organizácie a zodpovednosť za vedenie účtovníctva podľa
osobitných predpisov,
k)    organizačné zabezpečenie zasadnutí valného zhromaždenia a predstavenstva a príprava
podkladov na ich rokovanie,
l)    poskytovanie informácií o zámeroch a činnostiach organizácie členom organizácie,
m)    poskytovanie podkladov dozornej rade na kontrolnú činnosť.
8. Výkonný riaditeľ je oprávnený nakladať s majetkom organizácie vždy len so súhlasom predstavenstva a samostatne uskutočňovať finančné operácie do finančného limitu schváleného  predstavenstvom.
9. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby a výkon jeho funkcie zaniká až zvolením nového výkonného riaditeľa valným zhromaždením na základe  návrhu  predstavenstva.
10. V prípade, ak sa výkonný riaditeľ vzdá svojej funkcie v priebehu svojho funkčného obdobia, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie, ak sa výkonný riaditeľ vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa účinné okamžite. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa  nasledujúceho po uplynutí lehoty.

Článok 9
Podpisovanie a konanie v mene organizácie

1.    Za organizáciu je oprávnený  konať a   podpisovať   predseda  predstavenstva  vo všetkých veciach  samostatne   a výkonný riaditeľ v rozsahu uvedenom v článku 8 stanov, pričom obaja sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.
2.    Oprávnená osoba za organizáciu koná tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu organizácie, uvedie podpisujúci  svoje meno, priezvisko, funkciu a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok 10
Členstvo v organizácii

1.    Členstvo v organizácii je dobrovoľné .
2.    Riadnym členom organizácie sa môže stať  obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území predmetného regiónu, a to v regióne Skalica, Senica a Malacky.
3. O prijatí za člena organizácie rozhoduje predstavenstvo na základe prihlášky, ktorú
predkladá uchádzač.
4.    Prihláška uchádzača o členstvo  musí obsahovať minimálne:
a)    názov obce/mesta, alebo právnickej alebo fyzickej osoby,
b)    sídlo,
c)    identifikačné číslo organizácie (IČO),
d)    vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so  stanovami organizácie a bude ich dodržiavať,
e)    vyhlásenie uchádzača, že podniká alebo pôsobí na území niektorej z členských obcí,
f)    pri ubytovacom zariadení doklad o registrácii platiteľa dane z ubytovania, ak je
platiteľom dane  ubytovania
g)   dátum podania prihlášky a podpis štatutárneho zástupcu.
5. Členom  organizácie sa záujemca stane po schválení členstva predstavenstvom a  zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov organizácie, ktorý vedie predstavenstvo.
6. Predstavenstvo je  povinné rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí uchádzača na základe podanej prihlášky pri najbližšom zasadnutí predstavenstva, najneskôr však do troch mesiacov od prijatia prihlášky uchádzača.
7.  Do zoznamu členov organizácie sa zapisuje každý člen organizácie s uvedením nasledovných údajov:
a) pri fyzických osobách: meno, priezvisko, dátum narodenia,  bydlisko, kontaktné údaje
(telefón, fax, e-mail, web), výška členského príspevku,
b) pri právnických  osobách: obchodné meno, resp. názov, sídlo, IČO,  osoba, oprávnená konať menom právnickej osoby, kontaktné údaje ( telefón, fax, e-mail, web), výška členského príspevku.
8.  Členstvo v organizácii zaniká dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov organizácie na základe:
a)    na základe písomného oznámenia o vystúpení z organizácie,
b)   zánikom právnickej osoby alebo smrti fyzickej osoby,
c)    vylúčením člena organizácie  po predchádzajúcom rozhodnutí valného zhromaždenia z dôvodu porušovania stanov, neplnenia povinností vyplývajúcich zo stanov a vnútorných smerníc organizácie, najmä neplatenia členského príspevku  alebo z dôvodu  poškodzovania dobrého mena organizácie.
9.  Organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa zistenia dôvodu zániku členstva podľa odseku 10. Pri zániku členstva podľa odseku 8 písmena a) a c) do 15 pracovných dní písomne oznámi túto skutočnosť vyškrtnutému členovi.
10.  Vyškrtnutý člen nemá nárok na vrátenie členských príspevkov a ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou organizácie.

Článok 11
Práva a povinnosti členov organizácie

1.    Práva a povinnosti člena  organizácie vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov organizácie.
2.    Zakladajúcim členom sa neposkytujú žiadne výhody  oproti členom, ktorí vstúpia do organizácie počas jej existencie.
3.   Člen organizácie má právo:
a)    na informácie o činnosti a hospodárení organizácie,
b)    zúčastňovať sa  a hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia,
c)    voliť orgány a byť volený do orgánov organizácie,
d)    vykonávať zverené funkcie v orgánoch organizácie,
e)    upozorňovať orgány organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie činnosti organizácie,
f)    na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít organizácie,
g)    zúčastňovať sa na činnostiach, podujatiach a aktivitách organizácie,
h)    byť členom odborných, poradných komisií, či pracovných skupín,
ch)  na spoluprácu pri  tvorbe  ročného plánu aktivít,
i)    na iné služby uvedené vo vnútorných predpisoch organizácie.
4.    Člen organizácie je povinný:
a)    dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy organizácie,
b)    riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
c)    dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej  a  profesionálnej etiky,
d)    poskytovať  organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu
potrebné pre jej činnosť,
e)    poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v
mieste pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja,
f)    plniť rozhodnutia orgánov organizácie,
g)    chrániť majetok, dobré meno a iné zákonom chránené práva organizácie,
h)    najneskôr do konca februára bežného roka zaslať organizácii informáciu o počte prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie za predchádzajúci rok, ak je členom organizácie obec,
ch) oznámiť organizácii akékoľvek zmeny  v údajoch  týkajúcich sa člena, vrátane zmeny kontaktnej osoby a to najneskôr do 15 dní od ich vzniku.

Článok 12
Členské príspevky a spôsob určenia  ich výšky

1. O   výške členských príspevkov pre príslušný rozpočtový rok, spôsobe stanovenia ich výšky a lehote ich splatnosti  rozhoduje  valné zhromaždenie uznesením.
2. V prvom roku existencie organizácie určí výšku členských príspevkov ustanovujúce valné zhromaždenie.
3. Pre určenie výšky a spôsobu výpočtu členských príspevkov sa vytvoria kategórie.
Obce a ostatné subjekty sa zaraďujú do kategórií.
4. Výšku členského príspevku určuje valné zhromaždenie v súlade s nasledovnými pravidlami:
a) Obce:
-členské príspevky jednotlivých obcí určí valné zhromaždenie na základe kľúča, ktorý zohľadňuje  najmä počet obyvateľov v jednotlivých obciach, príp. iné kritériá, určené valným zhromaždením.
b) Ostatné subjekty:
-členské príspevky ostatných subjektov určí valné zhromaždenie na základe kľúča, ktorý zohľadňuje najmä predmet činnosti  ostatných subjektov  a objem  nimi poskytovaných služieb, príp. iné kritériá, určené valným zhromaždením.
5.  Členské príspevky  členov, ktorí sa stanú členmi  organizácie v priebehu  kalendárneho roka,  sa určia v pomernej výške podľa dátumu  prijatia uchádzača do organizácie.
6. Lehota splatnosti členského príspevku je do 30.júna príslušného roka.

Článok 13
Majetok a hospodárenie organizácie

1.  Organizácia   je samostatným hospodáriacim subjektom. Majetok nadobudnutý pri výkone činnosti organizácie je vo vlastníctve organizácie.
2.  Organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok a ktorý obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky.
3.   Návrh rozpočtu predkladá predstavenstvo  na schválenie valnému zhromaždeniu  najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
4.   Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa rozpočet organizácie schvaľuje.
V prvom roku činnosti  sa zostavuje predbežný rozpočet vychádzajúci z termínu založenia organizácie.
5.   Organizácia  vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
6.   Organizácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu,  oddelene výnosy a náklady spojené s podnikaním a oddelene výnosy a náklady  na prevádzkovú činnosť.
7.    Zdrojom financovania  organizácie sú najmä:
a)    členské príspevky,
b)    dotácie zo štátneho rozpočtu,
c)    dary, dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a právnických osôb na aktivity
organizácie,
d)    dotácie, granty, nenávratné a návratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov, vrátane príspevkov z prostriedkov Európskej únie,
e)    príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,
f)    odmeny za sprostredkovanie,
g)     výnosy z činnosti turisticko- informačných kancelárií,
h)    príjmy z predaja reklamnej plochy,
ch)    ostatné príjmy.
8.    Za účelom získania zdrojov pre činnosť organizácie, súvisiacu so zabezpečením cieľov organizácie  a plnenia jej úloh v oblasti cestovného ruchu, môžu byť zdrojom aj príjmy z podnikateľskej činnosti, ktorú schválili orgány organizácie, a ktorá je v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.    Výnosy  organizácie  sú jej príjmami  a nerozdeľujú sa medzi jej členov.

Článok 14
Zrušenie a zánik organizácie

1.O zrušení   alebo zlúčení organizácie rozhoduje valné zhromaždenie v súlade so zákonom a stanovami organizácie.
2. Zániku organizácie  predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej majetok a záväzky prechádzajú na právneho nástupcu.
3. Zrušenie organizácie bez likvidácie:
3.1  Organizácia sa môže zlúčiť len s inou oblastnou organizáciou na základe písomnej zmluvy o zlúčení, ak to stanovy dotknutých oblastných organizácií nezakazujú.
3.2 Zmluva o zlúčení  obsahuje označenie zmluvných strán a údaje o majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach oblastnej organizácie, ktorá sa zlučuje.
3.3 Návrh na výmaz zlučovanej organizácie z registra oblastných organizácií cestovného ruchu predkladá jej štatutárny orgán, ktorého pravosť podpisu  na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa predloží zmluva o zlúčení, rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení organizácie bez likvidácie a o   zlúčení  organizácie.
4. Zrušenie organizácie s likvidáciou:
4.1 Zápisom likvidátora do registra prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene organizácie na likvidátora.
4.2 Likvidátor robí v mene organizácie iba úkony smerujúce k likvidácii.
4.3 Ak likvidátor zistí predlženie organizácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na vyhlásenie konkurzu.
4.4 Likvidátor zostaví ku dňu vstupu organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný  zaslať prehľad o majetku a záväzkoch organizácie všetkým jej členom.
4.5 Ku dňu skončenia  likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju valnému zhromaždeniu na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na rozdelenie majetkového zostatku.
4.6 Likvidačný zostatok sa prerozdelí medzi členov organizácie pomerne podľa výšky ich členského príspevku v čase prijatia uznesenia  o zrušení organizácie.
4.7 Do 30 dní od skončenia likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz organizácie z registra.
4.8 Odmenu likvidátora určuje valné zhromaždenie.
4.9 Organizácia zaniká  výmazom z registra.

Článok 15
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.    Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením organizácie dňa 04.10.2012 a účinnosť dňom registrácie organizácie.
2.    Pri každom schválení zmien stanov alebo dodatkov stanov sa vyhotoví úplné znenie stanov v znení zmien a dodatkov, ktorých správnosť okrem predsedu predstavenstva potvrdia svojim podpismi overovatelia zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom boli zmeny alebo dodatky schválené.
3.    Zmenu stanov písomne oznámi predseda predstavenstva ministerstvu ako registratúrnemu orgánu do 30 dní od ich schválenia spolu s dvoma vyhotoveniami zmenených stanov. Takéto zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie ministerstvom.
4.    V prípade sporného výkladu ustanovení stanov alebo iných vnútorných interných predpisov organizácie, je rozhodujúci výklad predstavenstva organizácie.
5.    Prílohou stanov sú uznesenia obecných zastupiteľstiev o súhlase so založením a vznikom  organizácie.
6.    Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona NR SR
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

V Rohožníku, dňa  11.3.2016

 

…………………………………………..

predseda predstavenstva:
PhDr. Zdenko Čambal
overovatelia  zápisnice z Valného zhromaždenia

……………………………………….                                     ……………………………………….
Ing. Martin Lidaj                                                   Ing. Peter Kadlíček