Z á p i s n i c a

z Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

konaného dňa 3. marca v Holíči

 

Pozvaných: 37 členov                        z toho samospráv: 13                       z toho podnik. subjektov: 24

Prítomní: 26 členov               z toho samospráv: 10                       z toho podnik. subjektov: 16

Ospravedlnení:

Obec Kuchyňa, Ing. Róbert Bujna

Hotel sv. Ludmila, a.s., Iva Storová

Wellness hotel Spark, Ing. Peter Sečkár, PhD.

PGR Senica, a.s., Radomír Holečka

Golf Residence Senica, a.s., Ing. Daniel Bachor

Mesto Gbely, Ing. Jozef Hazlinger

Obec Šajdíkove Humence, Pavol Burda

Prvá plavebná spoločnosť, s.r.o., Marián Tongeľ

Hotel Malvázia, Mgr. Július Greguš

 

Zapisovateľ: Ing. Dominika Leváková

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudovít Bránecký, Ing. Mária Turjaníková

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Správa dozornej rady OOCR Záhorie
 4. Správa o hospodárení za rok 2016
 5. Návrh zmeny rozpočtu organizácie 2017
 6. Návrh žiadosti vrátane rozpočtu o dotáciu z MDV SR 2017
 7. Zmeny stanov OOCR Záhorie v konkrétnych bodoch
 8. Voľba orgánov OOCR Záhorie
 9. Webstránka organizácie – informácie o zmenách
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

 

Hosť- Lukáš Dobrocký, riaditeľ KOCR BRT, porozpráva o dotačnej schéme

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva privítaním prítomných.

Hlasovanie:    za:                               25 hlasov

proti:                          0

zdržal sa:                    0

Predseda oboznámil prítomných s programom. Nikto z prítomných nemal pozmeňujúci návrh na program zasadnutia. Návrh programu zasadnutia bol prijatý:

Hlasovanie:    za:                               26 hlasov

proti:                          0

zdržal sa:                    0

K bodu 2:

Predseda predložil valnému zhromaždeniu OOCR Záhorie návrh na zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie nasledovne:

Mandátová komisia: Ing. Róber Bujna, predseda

Ing. Mária Turjaníková, člen

Patrícia Javorková, člen

Návrh bol bez pripomienok.

Hlasovanie:    za zloženie komisie:  26 hlasov

proti:                          0

zdržal sa:                    0

 

Návrhová komisia:     Mgr. Peter Šváral, predseda

Ing. Ľudovít Bránecký, člen

Michal Čunderlík, člen

K návrhu nemal nikto pripomienky.

Hlasovanie:    za zloženie komisie:  26 hlasov

proti:                          0

zdržal sa:                    0

 

Volebná komisia:       Ing. Martin Lidaj, predseda

Milan Hollý, člen

Eva Kubovičová, člen

K návrhu nemal nikto pripomienky.

Hlasovanie:    za zloženie komisie:  26 hlasov

proti:                          0

zdržal sa:                    0

Predseda mandátovej komisie skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomná nadpolovičná väčšina a zasadnutie je uznášania schopné.

 

K bodu 3:

Riaditeľka odprezentovala správu dozornej rady dodanú predsedom dozornej rady OOCR Záhorie, Ing. Petrom Kadlíčkom. Správa dozornej rady bude prílohou zápisnice.

VZ OOCR Záhorie schvaľuje správu dozornej rady Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie za rok 2016

Hlasovanie:                Za:                               26 hlasov

Proti:                          0

Zdržal sa:                    0

K bodu 4:

Riaditeľka odprezentovala správu o hospodárení OOCR Záhorie za rok 2016, ktorá vychádzala z účtovných podkladov pripravených účtovníčkou Janou Junasovou (Poliklinika Senica). Žiadosť s účtovnými podkladmi budú prílohou zápisnice.

Bez pripomienok.

Predseda dal návrh: VZ OOCR Záhorie schvaľuje správu o hospodárení Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie za rok 2016.

Hlasovanie:

Samosprávy:   Za 10                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

PO:                  Za 16                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

 

Ďalší návrh na uznesenie:

VZ OOCR Záhorie schvaľuje preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Hlasovanie:

Samosprávy:   Za 10                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

PO:                  Za 16                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

K bodu 5:

Riaditeľka odprezentovala navrhované zmeny v rozpočte. Zmeny sa týkali možnosti navýšenia príjmovej časti v dôsledku prijatia nových členov.

Zmena rozpočtu 2017

Aktualizované sumy k 6.2.2017 z dôvodu navýšenia členskej základne.

 

Pol. Ukazovateľ Pôvodné znenie

Suma

Aktualizované znenie

Suma

A. 1+2+3 Spolu rozpočt. príjmy 50 814,60 53 614 ,60
A.1 Členské príspevky spolu 27 722,60 30 522,60
A.1.1 ČP samosprávy 25 122,60 25 122,60
A.1.1.2 ČP PO a ostatné subjekty 2 600,00 5 400,00
A.2 Dotácia 17 092,00 17 092,00
A.3 Zostatok prostriedkov z predch. roku 7548,47 7548,47
B. Spolu rozpočt. výdavky 40 795,78 40 795,78
Bežné výdavky
B.1 Mzdy a platy 12 005,76 12 005,76
B.2 Cestovné náklady 2 000,00 2 000,00
B.3 Režijné náklady 800,00 800,00
B.4 Kancelárske priestory 2 400,00 2 400,00
B.5 Webstránka organizácie 2 120,00 2 120,00
B.6 Účtovníctvo 598,08 598,08
B.7 Veľtrhy 100,00 100,00
B.8 Odmeny 500,00 500,00
B.9 Školenia, semináre a pracovné stretnutia 1 000,00 1 000,00
B.10 Inzercia a propagácia 1 000,00 1 000,00
B.11 Propagačné a reklamné materiály 500,00 500,00
B.12 Reprezentačný fond 500 500
B.13 DNM 179,94 179,94
B.14 DHM-evidenčne 0 0
B.15 DHM- spotreba 0 0
B.16 Dotácia 17 092,00 17 092,00
Zostatok 10 018,82 12 818,82
-prípadné spolufinancovanie projektu CS Interreg V-A 3 800,00 3 800,00
-členské AOCR 400,00 400,00
-členské KOCR 2 772,26 2 772,26
zostatok 3 046,56 5 846,56

V prípade navýšenia príjmovej časti rozpočtu z dôvodu prijatia nových členov alebo prijatia dobrovoľných príspevkov budú tieto financie použité na propagáciu regiónu, napr. :

 • marketingové aktivity ako inzercia, PR, reklama, web,
 • propagačné materiály a upomienkové predmety,
 • preklady do iných jazykových mutácií,
 • cestovné (výjazdy na podujatia),
 • mzdy pre dohodárov (2,50 eur netto/hod),
 • prezentačné predmety (poháre, taniere, tácky na ochutnávky)

 

Bez pripomienok.

Návrh na uznesenie: VZ OOCR Záhorie schvaľuje zmenu č. 1 v rozpočte Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 2017.

Hlasovanie:    za:                   26 hlasov

proti:              0

zdržal sa:        0

 

K bodu 6:

Riaditeľka odprezentovala aktivity projektovej žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2017.

 

Aktivita Suma v EUR s DPH
Dotlač brožúr sk 5500 ks

Dotlač cyklomáp 6500 ks

-vrátane dovozu

2500,-

2500,-

Správa webovej stránky OOCR Záhorie- online marketing, aktualizácie informácií, napĺňanie obsahu stránky (text, foto, dokumenty) a iných zásahov do nastavenia stránky 2120,-
Odborné vzdelávanie zamestnacov TIK a pracovníkov v cestovnom ruchu v systéme kvality, výkazníctva a ďalších relevantných oblastí pre efektívne fungovanie v cestovnom ruchu a destinačnom manažmente. 1700,-
Podujatie Festival Záhorie v spolupráci BSK, KOCR 5000,-
Inzercia v médiach (SME, Nový čas pre ženy a pod) 1200,-
Novinárske tématické cesty 1000,-
Upomienkové predmety – odznaky 3000 ks 1072,-
Spolu 17 092,-

 

Bez pripomienok.

Návrh na uznesenie: VZ OOCR Záhorie schvaľuje predloženú žiadosť o dotáciu z MDV SR pre rok 2017 vrátane rozpočtu.

Hlasovanie:

Samosprávy:   Za 10                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

PO:                  Za 16                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

 

K bodu 7:

Riaditeľka odprezentovala navrhovanú zmenu stanov v tomto znení:

Čl. 12

Spôsob stanovenia výšky členského príspevku

 

(1) Členský príspevok tvorí:

– povinný členský príspevok, ktorého výšku určuje valné zhromaždenie podľa ods. 2 tohto článku a

– dobrovoľný členský príspevok, ktorého výšku oznámi člen organizácie predstavenstvu zvyčajne do konca predchádzajúceho kaledárneho roka, poprípade i v priebehu aktuálneho roka, za ktorý sa členský príspevok uhradí; v prvom roku existencie na ustanovujúcom valnom zhromaždení. Lehotu splatnosti dobrovoľného členského príspevku určuje predstavenstvo. Výšku dobrovoľného členského príspevku obce stanoví uznesením obecné zastupiteľstvo.

 

(2) Výšku povinného členského príspevku a lehotu splatnosti určuje valné zhromaždenie vopred na obdobie celého nasledujúceho kalendárneho roka; v prvom roku existencie na zostávajúce obdobie kalendárneho roka, v ktorom bola založená. Ak valné zhromaždenie výšku povinného členského príspevku na obdobie niektorého nasledujúceho roka neschváli, platia členovia povinný členský príspevok vo výške a lehote splatnosti naposledy schválenej (určenej) valným zhromaždením.

 

(3) Súčet vybratých povinných členských príspevkov a dobrovoľných členských príspevkov predstavuje súhrnnú hodnotu vybratých členských príspevkov organizácie, pre účely žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle ust. §29 – 31a zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.

 

(4) Lehota splatnosti členského príspevku je do 30.júna príslušného roka.

 

Návrh na uznesenie: VZ OOCR Záhorie schvaľuje zmenu stanov v článku 12 Spôsob stanovenia výšky členského príspevku vo všetkých bodoch.

Hlasovanie:

Samosprávy:   Za 10                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

PO:                  Za 16                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

 

K bodu 8:

Predseda predniesol návrhy na zmeny v orgánoch OOCR Záhorie. Pani Sečkárová sa písomne vzdala funkcie člena dozornej rady a pán Štvrtecký pre zaneprázdnenosť poveril zastupovaním Rekreačných služieb mesta Senica Ingrid Sovovú, ako aj jeho samotného.

Neboli žiadne pripomienky.

Návrh na uznesenia:

 1. a) VZ OOCR Záhorie odvoláva Ľubomíra Štvrteckého z funkcie člena predstavenstva OOCR Záhorie ku dňu 3.3.2017.

Hlasujú samostatne právnické osoby

PO:                  Za 16                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

 

 1. b) VZ OOCR Záhorie volí Ingrid Sovovú, poverenú Ľubomírom Štvrteckým, za zastupovanie Rekreačných služieb mesta Senica v predstavenstve OOCR Záhorie.

Hlasujú samostatne právnické osoby

PO:                  Za 16                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

 1. c) VZ OOCR Záhorie odvoláva Krystynu Sečkárovú z funkcie člena dozornej rady OOCR Záhorie ku dňu 3.3.2017.

Hlasujú samostatne právnické osoby

PO:                  Za 16                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

 

 1. d) VZ OOCR Záhorie volí Simonu Parízkovú za člena dozornej rady OOCR Záhorie ku dňu 4.3.2017.

Hlasujú samostatne právnické osoby

PO:                  Za 16                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

 

 1. e) VZ OOCR Záhorie volí Ing. Dominiku Levákovú za garanta projektu a zároveň aj člena odbornej hodnotiacej komisie KOCR Bratislava.

Hlasovanie:

Samosprávy:   Za 10                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

PO:                  Za 16                           Proti 0                                    Zdržal sa 0

 

K bodu 9:

Riaditeľka informovala prítomných o obdržaní cenových ponúk na zhotovenie webovej stránky organizácie. S jednotlivými firmami sa bude rokovať v čase predstavenstva OOCR Záhorie.

Bod mal informatívny charakter.

Návrh uznesenia: Valné zhromaždenie OOCR Záhorie berie na vedomie správu o webovej stránke.

Hlasovanie:    za:                   26 hlasov

proti:              0

zdržal sa:        0

 

K bodu 10:

Predseda predstavenstva informoval o navyšovaní členskej základne. Spomenul možný návrat odstúpených členov. Taktiež privítal medzi prítomnými zástupcov spomedzi nových členov. Následne privítal výkonného riaditeľa KOCR Bratislava Region Tourism, Lukáša Dobrockého, ktorý odprezentoval novú grantovú schému pre členov OOCR.

 

K bodu 11:

Predseda otvoril diskusiu. V diskusii neboli prednesené žiadne príspevky.

 

K bodu 12:

Návrhová komisia zhrnula prijaté uznesenia a konštatovala že VZ prijalo nasledovné uznesenia:

VZ šiestimi uzneseniami schválili

VZ dvomi uzneseniami odvoláva

VZ tromi uzneseniami volí

VZ jedným uznesením berie na vedomie

Predseda predstavenstva sa poďakoval prítomným členom za účasť a Valné zhromaždenie ukončil.

 

V Senici, dňa 6.3.2017

 

PhDr. Zdenko Čambal, predseda predstavenstva OOCR ……………………………………………..

Ing. Mária Turjaníková, overovateľ zápisnice z VZ OOCR …………………………………………….

Ing. Ľudovít Bránecký, overovateľ zápisnice z VZ OOCR ………………………………………………

Ing. Dominika Leváková, zapisovateľ   ………………………………………………………………………..

 

Z á p i s n i c a
z Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie
konaného dňa 11. marca 2016 v Rohožníku

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 23 členov OOCR

Ospravedlnení: Obec Lozorno, starosta Ľubomír Húbek

                        Mesto Šaštín Stráže, primátor Mgr. Jaroslav Suchánek

                        Obec Kopčany, starosta Ing. Dušan Dubecký

                        PGR Senica, a.s., Radomír Holečka, Ing. Peter Žúbor

                        Hotel sv. Michal, s.r.o., Mgr. Lucia Školak Chovancová

                        Wellness hotel Spark, Ing. Peter Sečkár, PhD.

                        PRO REGION n.o., Mgr. Marta Štítna

                        Stredná odborná škola, Ing. Ľudmila Mičová -riaditeľka

                        Prvá cestovná, Peter Mihaliska – neospravedlnený

                        I.R.W., Peter Kučera – neospravedlnený

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovejmandátovej komisie
 3. Správačinnosti OOCR za rok 2015
 4. Správahospodárení za rok 2015 vrátane preúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2014
 5. Doplňujúce voľby členov orgánov OOCR
 6. Návrh plánu aktivít na rok 2016
 7. Návrh rozpočtu organizácie 2016
 8. Návrh žiadosti vrátane projektudotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 9. Návrh na zmenu stanovkonkrétnych bodoch
 10. Návrh na zrušenie členstva
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Valné zhromaždenie otvoril podpredseda predstavenstva združenia Ing. Ľudovít Bránecký privítaním prítomných a oboznámením s programom rokovania. Prítomní členovia nemali ďalší doplňujúci návrh k programu a tento jednomyseľne schválili.

Predseda mandátovej komisie skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, preto je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Ing. Bránecký predložil valnému zhromaždeniu OOCR Záhorie návrh na zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie nasledovne:

Mandátová komisia: Milan Hollý, predseda

                                   Ing. Martin Lidaj, člen

                                   Ing. Jozef Hazlinger, člen

Návrh bol bez pripomienok.

Hlasovanie:     za zloženie komisie:   23 hlasov      

                        proti:                           0

                        zdržal sa:                    0

Návrhová komisia:     Ing. Mária Turjaníková, predsedkyňa

                                   Ingrid Tripšanská, členka

                                   Ing. Anton Bobrík, člen

Hlasovanie:     za zloženie komisie:   23 hlasov

                        proti:                           0

                        zdržal sa:                    0

Volebná komisia:        Mgr. Peter Šváral, predseda

                                   Ing. Miloš Čobrda, člen

                                   Ing. Ľudovít Bránecký, člen                          

Hlasovanie:     za zloženie komisie:   23 hlasov

                        proti:                           0

                        zdržal sa:                    0

Správu o činnosti OOCR predložila výkonná riaditeľka Ing. Leváková. Vo svojej správe zhrnula všetky najdôležitejšie aktivity OOCR za rok 2015. Správa o činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.

Podľa požiadavky bola do správy doplnená informácia o aktuálnom počte členov organizácie a výpis z registra Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len MDVRR SR) bude elektronicky zaslaný všetkým členom organizácie. Doplnená bola aj informácia o 4 odstúpených členoch.

Pán Ing. Babík reagoval na webovú stránku organizácie, jej neprehľadnosť a zložitosť a prípadné investovanie do jej aktualizácie či vytvorenie novej samostatnej webovej stránky. K čomu sa súhlasne pripojil pán Ing. Lidaj. K téme sa vyjadril aj správca stránky pán Hollý.

Valné zhromaždenie OOCR Záhorie berie správu o činnosti na vedomie aj s poznámkou pána Babíka a ukladá predstavenstvu organizácie, aby zabezpečilo prepracovanie informačných médií.

Hlasovanie:     na vedomie za:           23 hlasov

                        proti:                           0

                        zdržal sa:                    0

Správu o hospodárení OOCR predložila opäť výkonná riaditeľka OOCR.

Valné zhromaždenie OOCR Záhorie berie správu o hospodárení 2015 na vedomie s pripomienkou o prerokovaní hospodárskeho výsledku 2014 za prítomnosti účtovníčky na dozornej rade organizácie.

Hlasovanie:     na vedomie za:           23 hlasov

                        proti:                           0

                        zdržal sa:                    0

Predseda predstavenstva ozrejmil prítomným situáciu so zložením dozornej rady a písomným odstúpením predsedu dozornej rady Mgr. Milana Ondruša.

Následne predložil návrh na doplnenie chýbajúceho člena dozornej rady Ing. Petra Kadlíčka, ktorý nomináciu prijal. O návrhu hlasovali právnické osoby a ostatné subjekty.

Hlasovanie:     za návrh:         14 hlasov

                        proti:               0

zdržal sa:         0

Ďalej bol predložený návrh, aby novozvolený člen dozornej rady, Ing. Kadlíček, bol zvolený za predsedu dozornej rady.

Hlasovanie:     za návrh:         23 hlasov

                        proti:               0

                        zdržal sa:         0

Predseda volebnej komisie, Mgr. Šváral, skonštatoval, že voľba Ing. Kadlíčka za člena a zároveň predsedu dozornej rady OOCR Záhorie prebehla riadne.

Plán aktivít je prílohou zápisnice.

Pán Babík odporučil zaviesť dotazník pre členov, ktorý by mal pomôcť organizácii zodpovedať otázky na požiadavky členov smerom k organizácii, ich plány dobudúcna, odporúčania a pod.

Valné zhromaždenie OOCR Záhorie schvaluje predložený plán činnosti OOCR Záhorie na rok 2016.

Hlasovanie za schválenie plánu činnosti na rok 2016:         za:                   23 hlasov       

                                                                                              proti:               0

                                                                                              zdržal sa:         0

Rozpočet na rok 2016 odprezentovala riaditeľka Leváková.

Do diskusii k rozpočtu sa prihlásil Ing. Lidaj, ktorý informoval o novej situácii v položke prenájom kancelárskych priestorov.

Pani Turjaníková doplnila, aby sa predložila na porovnanie cenová ponuka nových kancelárskych priestorov a mali sme tak lepší prehľad o cenách.

Podpredseda reagoval na vzniknutú situáciu žiadosťou o mandát pre predstavenstvo na manipulovanie s rezervou v rozpočte.

Diskusia sa viedla ohľadom položky prevádzka webstránky a zváženie vedenia vyčleniť na položku viac financií, tak aby spĺňala požiadavky členov.

Pán primátor Hazlinger navrhol dať šancu aktuálnemu správcovi stránky na zlepšenie situácie.

Rozpočet bude ešte raz predmetom rokovania predstavenstva a následne bude predložený valnému zhromaždeniu na schválenie.

Valné zhromaždenie OOCR Záhorie odporúča predstavenstvu organizácie dopracovať položkový rozpočet na rok 2016 a to do 11.4.2016.

Hlasovanie:     za:                   23 hlasov

                        proti:               0

                        zdržal sa:         0

Prítomným bol odprezentovaný položkový rozpočet týkajúci sa žiadosti o dotácia z MDVRR SR pre rok 2016.

Valné zhromaždenie OOCR Záhorie schvaľuje rozpočet žiadosti o dotácia z MDVRR SR pre rok 2016.

Hlasovanie za schválenie položkového rozpočtu – dotácia :            za:                   23 hlasov

                                                                                                          proti:               0

                                                                                                          držal sa:          0

Riaditeľka odprezentovala navrhované úpravy stanov v jednotlivých článkoch.

Zmena č. 1

Článok 10
Členstvo v organizácii

ZMENA: Riadnym členom organizácie sa môže stať  obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území predmetného regiónu, a to v okresoch Skalica, Senica a Malacky (podľa § 21 zákona ods 1).

Zmena č. 2

Článok 10
Členstvo v organizácii

6. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí uchádzača najneskôr do 30 dní od doručenia prihlášky.

ZMENA. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí uchádzača na základe podanej prihlášky pri najbližšom zasadnutí predstavenstva, najneskôr však do troch mesiacov od prijatia prihlášky uchádzača.

Zmena č. 3

Článok 12
Členské príspevky a spôsob určenia ich výšky

5. Členské príspevky členov, ktorí sa stanú členmi organizácie v priebehu kalendárneho roka, sa určia v pomernej výške podľa dátumu doručenia prihlášky uchádzača.

ZMENA: 5. Členské príspevky členov, ktorí sa stanú členmi organizácie v priebehu kalendárneho roka, sa určia v pomernej výške podľa dátumu prijatia uchádzača do organizácie.

ZMENA: 6. Lehota splatnosti členského príspevku je do 30.júna príslušného roka. (pridaný bod)

Valné zhromaždenie OOCR Záhorie predkladá návrh na schválenie odprezentovaných zmien stanov.

Hlasovanie za schválenie zmien v stanovách:          za:                   23 hlasov

                                                                                  proti:               0

                                                                                  zdržal sa:         0

Valnému zhromaždeniu OOCR Záhorie bol predložený návrh na zrušenie členstva spoločnosti I.R.W., s.r.o., ktoré si dlhšiu dobu neplní povinnosti vyplývajúce zo stanov organizácie, ako úhrada členského a spolupráca.

Hlasovanie za zrušenie členstva:                              za:                   23 hlasov

                                                                                  proti:               0

                                                                                  zdržal sa:         0

Pán Hollý sa vyjadril k PR aktivitám a aktívnejšiemu informovaniu o dianí v regióne ako aj v OOCR Záhorie smerom k členom. Jeho pripomienky budú prerokované na predstavenstve organizácie.

Ing. Lidaj otvoril rozpravu o zverejňovaní zápisníc z predstavenstva organizácie. Navrhol posielať zápisnice z predstavenstva iba členom organizácie, nezverejňovať ich pre širokú verejnosť, mali by mať interný charakter. Pripomienka bude zapracovaná do pripravovanej smernice o zverejňovaní interných informácií.

Hlasovanie:                            za:                   23 hlasov

                                               proti:               0

                                               zdržal sa:         0

Pani Kubovičová sa informovala o situácii v okrese Malacky, z hľadiska členskej základne. Predsedajúci pán Čambal reagoval na otázku pani Kubovičovej.

Pán Šváral podotkol udržiavať región pokope a viesť k tomu všetky aktivity.

Pretože bol vyčerpaný program valného zhromaždenia, predsedajúci VZ poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

                                                                                 

PhDr. Zdenko Čambal, predseda predstavenstva OOCR …………………………………………….

Ing. Dominika Leváková, zapisovateľ ………………………………………………………………………..

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie

906 03 Smrdáky č. 181

 

Uznesenie č. 1/2016

Z Valného zhromaždenia OOCR Záhorie

konaného dňa 11. marca 2016 v Rohožníku

Valné zhromaždenie OOCR Záhorie na svojom zasadnutí dňa 11. marca 2016 rozhodlo nasledovne:

A. Berie na vedomie:

1. Správu o činnosti za rok 2015 s poznámkami.

B. Volí:

1. Ing. Petra Kadlíčka za člena dozornej rady a zároveň Predsedu Dozornej rady OOCR Záhorie.

C. Schvaľuje:

1. Plán činnosti OOCR Záhorie na rok 2016.

2. Žiadosť vrátane rozpočtu o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre rok 2016.

3. Predložené zmeny v stanovách OOCR Záhorie.

Článok 10
Členstvo v organizácii

ZMENA: Riadnym členom organizácie sa môže stať  obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území predmetného regiónu, a to v okresoch Skalica, Senica a Malacky (podľa § 21 zákona ods 1).

6. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí uchádzača najneskôr do 30 dní od doručenia prihlášky.

ZMENA. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí uchádzača na základe podanej prihlášky pri najbližšom zasadnutí predstavenstva, najneskôr však do troch mesiacov od prijatia prihlášky uchádzača.

Článok 12
Členské príspevky a spôsob určenia ich výšky

5. Členské príspevky členov, ktorí sa stanú členmi organizácie v priebehu kalendárneho roka, sa určia v pomernej výške podľa dátumu doručenia prihlášky uchádzača.

ZMENA: 5. Členské príspevky členov, ktorí sa stanú členmi organizácie v priebehu kalendárneho roka, sa určia v pomernej výške podľa dátumu prijatia uchádzača do organizácie.

ZMENA: 6. Lehota splatnosti členského príspevku je do 30.júna príslušného roka. (pridaný bod)

D. Odporúča:

Dopracovať rozpočet pre rok 2016 s pripomienkami.

E. Ruší:

Členstvo I.R.W., s.r.o. z dôvodu neplnenia povinností vyplývajúcich zo stanov organizácie, predovšetkým z dôvodu neuhradenia členských príspevkov.

            PhDr. Zdenko Čambal, predseda predstavenstva


 

 

Z á p i s n i c a
z Valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie
konaného dňa 10. marca 2015 v Smrdákoch


Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 20 členov OOCR

Ospravedlnení: Obec Lozorno, starosta Ľubomír Húbek

                        Obec Kuchyňa, starosta Ing. Róbert Bujna

                        Obec Rohožník, starosta Mgr. Peter Švaral

                        Obec Plavecký Štvrtok, starosta Ing. Ivan Slezák

                        Mesto Šaštín Stráže, primátor Mgr. Jaroslav Suchánek

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovejmandátovej komisie
 3. Správačinnosti OOCR za rok 2014
 4. Správahospodárení za rok 2014
 5. Voľba orgánov združenia – predstavenstvo, dozorná rada, predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, predseda dozornej rady, výkonný riaditeľ
 6. Návrh plánu činnostirozpočtu na rok 2015
 7. Informáciačerpaní prostriedkov z MVDaRR SR
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

Valné zhromaždenie otvoril úradujúci podpredseda predstavenstva združenia Ing. Ľudovít Bránecký privítaním prítomných a oboznámením s programom rokovania, ktorý v bode 6 doplnil o návrh schválenia výšky členských príspevkov na rok 2015. Prítomní členovia nemali ďalší doplňujúci návrh k programu a tento jednomyseľne schválili.

 1. Hotel Polex Senica vzdáva členstvaOOCR Záhorie a jeho štatutárny zástupca JUDr. Polák Ľubomír sa súčasne vzdáva členstva v predstavenstve OOCR od 1.3.2015.
 2. Predseda predstavenstva RNDr. Parízek Ľubomír sa vzdáva svojej funkcie10.3. 2015.
 3. Výkonná riaditeľka OOCR Emília Pavlíková sa vzdáva svojej funkcie10.3.2015.

Prítomní členovia zobrali tieto informácie na vedomie.

Správu mandátovej komisie predložila jej predsedníčka Ing. Turečková. Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, preto je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Predsedajúci valnému zhromaždeniu Ing. Bránecký predložil návrh na zloženie mandátovej a návrhovej komisie nasledovne:

 

Mandátová komisia: Ing. Katarína Turečková, predseda

                                   Ing. Mgr. art Roman Maroš, člen

                                   Milan Hollý, člen

Návrh bol bez pripomienok.

Hlasovanie:     za zloženie komisie:   20 hlasov      
                        proti:                           0
                        zdržal sa:                    0

 

Návrhová komisia:   Peter Pagáč, predseda

                                   Eva Kubovičová, členka

                                   Marián Tongeľ, člen

Hlasovanie:     za zloženie komisie:   20 hlasov
                        proti:                           0
                        zdržal sa:                    0

Správu o činnosti OOCR predložila výkonná riaditeľka Emília Pavlíková. Vo svojej správe zhrnula všetky najdôležitejšie aktivity OOCR za rok 2015. Správa o činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie:     za schválenie správy:20 hlasov
                        proti:                           0
                        zdržal sa:                    0

 

Správu o hospodárení OOCR predložila opäť výkonná riaditeľka OOCR. Správa je v prílohe zápisnice. Neboli k nej žiadne pripomienky ani dotazy.

Hlasovanie:     za schválenie správy:20 hlasov
                        proti:                           0
                        zdržal sa:                    0

 

Vzhľadom k tomu, že v minuloročných komunálnych voľbách prišlo k personálnym zmenám na postoch štatutárov miest a obcí, je potrebné vykonať nové voľby predstavenstva, dozornej rady, predsedu predstavenstva, predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa OOCR. Nové orgány OOCR budú mať 4-ročné volebné obdobie, ktoré bude v súlade s volebným obdobím v samospráve.

 

Ing. Bránecký preto predložil návrh na odvolanie doterajšieho predstavenstva OOCR.

Hlasovanie:     za odvolanie predstavenstva:            18 hlasov
                        proti:                                                  0
zdržal sa:                                            2

 

K návrhu zloženia nového predstavenstva, ktorý predniesla Ing. Turečková, nemal nikto z prítomných pripomienku alebo iný návrh.

Hlasovanie:     za:                   20 hlasov
                        proti:               0
                        zdržal sa:         0

 

Rovnako návrh na zloženie dozornej rady predložila Ing. Turečková, k návrhu nemal nikto pripomienku alebo pozmeňujúci návrh.

Hlasovanie:     za návrh:         20 hlasov
                        proti:               0
                        zdržal sa:         0

 

Vzhľadom k tomu, že doterajší predseda predstavenstva sa vzdal funkcie, predstavenstvo navrhuje, aby sa novým predsedom stal PhDr. Zdenko Čambal, primátor Holíča. K návrhu neboli žiadne pripomienky.

Hlasovanie:     za zvolenie:     19 hlasov
                        proti:               0
                        zdržal sa:         1

 

V dôsledku volieb prichádza i k zmene na poste predsedu dozornej rady. Za nového predsedu je navrhnutý Mgr. Milan Ondruš zo Senickej RRA TTSK.

Hlasovanie:     za zvolenie:     20 hlasov
                        proti:               0
                        zdržal sa:         0

 

Na post výkonnej riaditeľky bola navrhnutá Ing. Dominika Leváková. K tomuto návrhu tiež neboli žiadne pripomienky ani protinávrh.

Hlasovanie:     za zvolenie:     20 hlasov
                        proti:               0
                        zdržal sa:         0

 

Po doterajších dvojročných skúsenostiach s financovaním OOCR je potrebné zjednotiť výšku členských príspevkov zo strany samosprávy, ktoré bolo doteraz vo výške 0,10 – 0,70 €/obyvateľ. Nový návrh je 0,30 € na obyvateľa.

Hlasovanie:     za schválenie návrhu 0,30 €/obyv.    14 hlasov
                         proti:                                                  6 hlasov
                         zdržal sa:                                            0

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu na rok 2015:      za:                   20 hlasov
                                                                                       proti:               0
                                                                                      zdržal sa:         0

 

Hlasovanie za schválenie plánu činnosti na rok 2015:         za:                   20 hlasov       
                                                                                                   proti:               0
                                                                                                  zdržal sa:         0

 

Hlasovanie za schválenie projektu – žiadosti:      za:                   20 hlasov
                                                                                   proti:               0
                                                                                   zdržal sa:         0

 

          P. Miloš Čobrda, starosta obce Hlboké, informoval o pripravovaných oslavách 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sa budú konať aj v jeho obci a požiadal OOCR o pomoc. Zároveň pozval všetkých členov na tieto oslavy, ktoré budú v septembri t.r.

Oblastná organizácia CR prijala uznesenie, v ktorom súhlasila s podporou aktivít obce Hlboké súvisiacich s oslavou 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Hlasovanie:     za:                   20 hlasov
                        proti:               0
                        zdržal sa:         0

 

          Pán Milan Hollý informoval o zmene termínu Veletrhu cestovního ruchu Slovácka v Uhorskom Hradišti, ktorý sa bude konať 11.4.2015

Pretože bol vyčerpaný program valného zhromaždenia, predsedajúci VZ poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

                                                                            

PhDr. Zdenko Čambal, predseda predstavenstva oocr …………………………………………….


 

 

Uznesenie z Valného zhromaždenia OOCR Záhorie

konaného dňa 10. marca 2015 v Smrdákoch

Valné zhromaždenie OOCR Záhorie

 

 1. Berie na vedomie:
 2. Žiadosť Hotela Polex Senica zrušenie členstva v OOCR Záhorie k 1.3.2015 a oznámenie jeho štatutára JUDr. Ľubomíra Poláka o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva OOCR
 3. Oznámenie predsedu predstavenstva OOCR RNDr. Ľubomíra Parízkaukončení výkonu funkcie
 4. Oznámenie výkonnej riaditeľky OOCR Emílie Pavlíkovejskončení výkonu funkcie VR
 1. Odvoláva
 2. Predstavenstvo OOCR Záhorie
 3. Dozornú radu OOCR Záhorie
 4. Predsedu predstavenstva OOCR Záhorie RNDr. Ľubomíra Parízka
 5. Predsedu dozornej rady OOCR Záhorie Ing. Radovana Prsteka
 6. Výkonnú riaditeľku OOCR Emíliu Pavlíkovú
 1. Schvaľuje:
  1. Správučinnosti OOCR Záhorie za rok 2014
  2. Správuhospodárení OOCR za rok 2014
  3. Plán činnosti OOCR na rok 2015
  4. Rozpočet OOCR na rok 2015
  5. Žiadosť OOCR Záhorieposkytnutie finančných prostriedkov na činnosť
  6. Zvýšenie členských príspevkov na rok 2015 pre členské mestáobce vo výške 0,30 € na obyvateľa
  7. Podporu aktivít obce Hlboké pri organizovaní osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
 1. Volí

1. Predstavenstvo OOCR nasledovne:

          PhDr. Zdenko Čambal

          Ing. Renáta Fasurová

          Ing. Martin Lidaj

          Ing. Ivana Nováková, PhD.

          Ing. Katarína Turečková

          Ing. Ľudovít Bránecký

          Bc. Ľubomír Štvrtecký

          Mgr. Peter Švaral

          Ing. Mária Turjaníková

          Milan Hollý

           Dozornú radu OOCR nasledovne:

          Ing. Róbert Bujna

          Ing. Jana Jurkovičová

          Ingrid Tripšanská

          Ing. Sečkárová

          Mgr. Milan Ondruš

          Mgr. Lucia Školiak Chovancová

Predsedu predstavenstva OOCR: PhDr. Zdenko Čambal

Podpredsedu predstavenstva OOCR: Ing. Ľudovít Bránecký

Predsedu Dozornej rady OOCR: Mgr. Milan Ondruš

Podpredsedu Dozornej rady OOCR:

Výkonného riaditeľa OOCR: Ing. Dominika Leváková

 
 
Zápisnica
z ustanovujúceho valného zhromaždenia( ďalej aj ako UVZ)
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie (ďalej aj ako OOCR)
zo dňa 04. októbra 2012, konaného v zasadačke na MsÚ Senica
 

 

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení boli prítomní zakladajúci členovia oblastnej organizácie podľa podpisovej listiny.

Návrh programu UVZ:

1. Otvorenie UVZ , príhovor primátora mesta Senica

2. Voľba orgánov UVZ

3. Schválenie založenia OOCR

4.Podpis zakladateľskej zmluvy OOCR

5.Schválenie stanov OOCR

6. Schválenie volebného poriadku OOCR

7. Schválenie rokovacieho poriadku OOCR

8. Voľba členov orgánov OOCR ( predstavenstvo, dozorná rada, výkonný riaditeľ)

9.Schválenie výšky členských príspevkov a lehoty ich splatnosti

10. Schválenie plánu aktivít OOCR na rok 2012

11.Schválenie rozpočtu OOCR na rok 2012

12.Rôzne

13.Záver

 

1.Otvorenie ustanovujúceho valného zhromaždenia(ďalej len UVZ) oblastnej organizácie cestovného ruchu.

Ustanovujúce valné zhromaždenie OOCR otvoril o 10.00 hodine v zasadačke na MsÚ Senica primátor mesta Senica RNDr. Ľubomír Parízek, ktorého poverili zakladajúci členovia. Predsedajúci privítal prítomných zakladajúcich členov oblastnej organizácie a vysvetlil dôvod založenia oblastnej organizácie. Nakoľko Záhorie je rozdelené na tri okresy (Senica, Skalica, Malacky), zámerom tejto organizácie je podpora a propagácia cestovného ruchu na Záhorí ako celku. Sídlo OOCR bude v Smrdákoch, kancelária v Senici a postupne môžu vznikať ďalšie kancelárie na mestách a obciach.

Následne RNDr. Ľubomír Parízek odovzdal slovo pani starostke Smrdák Emílii Pavlíkovej, ktorá podporila myšlienku založenia oblastnej organizácie, pretože táto bude pracovať v prospech celého Záhoria.

 

2.Voľba orgánov UVZ

Celkový počet zakladajúcich členov OOCR oprávnených hlasovať a podpisovať na UVZ podľa prezenčnej listiny za obce je 13, za iné členské subjekty 18.

Predsedajúci navrhol za členov orgánov UVZ:

za predsedajúceho UVZ: RNDr. Ľubomír Parízek

za zapisovateľa UVZ: Ing. Dana Černeková

za overovateľov zápisnice: Emília Pavlíková, RNDr. Jozef Ondrejka

za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Martin Lidaj.

Bol odsúhlasený spôsob hlasovania verejne zdvihnutím ruky.

 

3. Schválenie založenia OOCR

Predsedajúci UVZ navrhol, aby zakladajúci členovia združenia odsúhlasili založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie podľa zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení.

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 13 18
Proti
Zdržal sa

Uznesenie č.1/2012

 

Ustanovujúce valné zhromaždenie schvaľuje založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

 

4.Schvaľovanie stanov OOCR

Predsedajúci UVZ oboznámil prítomných s návrhom stanov OOCR.

Predstavenstvo určí charakter zmluvy o výkone činnosti výkonného riaditeľa.

Následne predsedajúci UVZ navrhol schváliť stanovy OOCR s navrhovanou zmenou bodu 5.článku 8.Výkonný riaditeľ, ktorý znie:

5. Predstavenstvo určí charakter zmluvy o výkone činnosti výkonného riaditeľa.

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 11 12
Proti
Zdržal sa 2 6

Uznesenie č.2/2012

Ustanovujúce valné zhromaždenie schvaľuje stanovy oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie.

Schválený text stanov tvorí prílohu tohto uznesenia.

 

5.Voľba členov orgánov OOCR (predstavenstvo, dozorná rada, výkonný riaditeľ)

Predsedajúci UVZ oboznámil prítomných s orgánmi organizácie, ktorými sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada, výkonný riaditeľ. Predstavenstvo má desať členov, pričom obce a mestá majú päť členov a ostatné členské subjekty päť členov. Dozorná rada má šesť členov, pričom obce a mestá majú troch členov a ostatné členské subjekty troch členov.

Predsedajúci UVZ predniesol návrh zloženia orgánov oblastnej organizácie:

 

5.1 Kandidáti na členov predstavenstva :

Za obce:

1. RNDr. Ľubomír Parízek               mesto Senica

2. Emília Pavlíková                         obec Smrdáky

3. Ing. Katarína Turečková              mesto Holíč

4. Ing. Renáta Fasurová                    mesto Skalica

5. Mgr. Michaela Janotová           mesto Malacky

Za ostatné členské subjekty:

1. JUDr. Ľubomír Polák                  POLEX s.r.o.

2. Ing. Ľudovít Bránecký             Vínna cesta Záhorie o.z.

3. Ing. Vladimír Babík                     Ecommy s.r.o.

4. Ing. Dagmar Michaličková           Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

5. Eva Kubovičová                           G – 5 COMPANY, s.r.o.

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 13 14
Proti
Zdržal sa 4

 

5.2 Kandidáti na predsedu a podpredsedu predstavenstva:

predseda             RNDr. Ľubomír Parízek         mesto Senica

podpredseda          Ing. Ľudovít Bránecký             Vínna cesta Záhorie o.z.

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 12 13
Proti
Zdržal sa 1 5

 

5.3 Kandidáti na členov dozornej rady:

Za obce:

1. Ing. Radovan Prstek          mesto Šaštín-Stráže

2. Ing. Jana Jurkovičová          mesto Holíč

3. Róbert Bujna                     obec Kuchyňa

Za ostatné členské subjekty:

1. Ing. Martin Lidaj                     Senická regionálna rozvojová agentúra TTSK

2. Lucia Školiak Chovancová     HOTEL sv. Michal,s.r.o.

4. Peter Kučera                             I.R.W., s.r.o.

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 13 16
Proti
Zdržal sa 2

5.4 Kandidát na predsedu dozornej rady:

Ing. Radovan Prstek       mesto Šaštín -Stráže

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 13 16
Proti 2
Zdržal sa

 

5.5 Kandidáti na výkonného riaditeľa:

Ing. Dana Černeková

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 10 9
Proti 3 9
Zdržal sa

Ing. Dagmar Michaličková

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 4 14
Proti
Zdržal sa 9 4

Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov, predsedajúci UVZ navrhol zvoliť na funkciu výkonného riaditeľa Emíliu Pavlíkovú.

Emília Pavlíková

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 11 13
Proti
Zdržal sa 2 5

 

5.6 Na základe výsledkov volieb boli zvolené orgány oblastnej organizácie v tomto zložení:

Predstavenstvo :

RNDr. Ľubomír Parízek               mesto Senica                   –  predseda predstavenstva

Ing. Ľudovít Bránecký               Vínna cesta Záhorie o.z. –   podpredseda predstavenstva

Emília Pavlíková                         obec Smrdáky                 –   člen predstavenstva

Ing. Katarína Turečková               mesto Holíč               –    člen predstavenstva

Ing. Renáta Fasurová                   mesto Skalica            –     člen predstavenstva

Mgr. Michaela Janotová             mesto Malacky           –     člen predstavenstva

JUDr.Ľubomír Polák                   POLEX s.r.o.              –     člen predstavenstva

Ing.Vladimír Babík                       Ecommy s.r.o.           –     člen predstavenstva

Ing.Dagmar Michaličková         Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. – člen predstavenstva

Eva Kubovičová                          G-5 COMPANY, s.r.o.     – člen predstavenstva

 

Dozorná rada:

Ing. Radovan Prstek                 mesto Šaštín-Stráže        –     predseda dozornej rady

Ing. Jana Jurkovičová                mesto Holíč                    –       člen dozornej rady

Róbert Bujna                             obec Kuchyňa                  –       člen dozornej rady

Ing. Martin Lidaj                       Senická regionálna rozvojová agentúra TTSK – člen dozornej rady

Lucia Školiak Chovancová     HOTEL sv. Michal,s.r.o. – člen dozornej rady

Peter Kučera                             I.R.W., s.r.o.                     –   člen dozornej rady

 

Výkonný riaditeľ:

Emília Pavlíková                          obec Smrdáky

 

6. Schvaľovanie volebného poriadku a rokovacieho poriadku OOCR

Predsedajúci UVZ predložil návrh volebného poriadku a navrhol schváliť volebný poriadok OOCR v navrhovanom znení.

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 13 16
Proti
Zdržal sa 2

Predsedajúci UVZ predložil návrh rokovacieho poriadku a navrhol schváliť rokovací poriadok OOCR

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 13 16
Proti
Zdržal sa 2

 

Uznesenie č.3/2012

Ustanovujúce valné zhromaždenie schvaľuje volebný poriadok a rokovací poriadok Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie.

Schválený text volebného poriadku a rokovacieho poriadku tvorí prílohu tohto uznesenia.

9. Schvaľovanie výšky členských príspevkov

Predsedajúci UVZ oboznámil prítomných s návrhom výšky členských príspevkov do OOCR na rok 2012 a to nasledovne: pre obce v rozpätí 0,1 -0,7 € na obyvateľa, pričom konkrétnu výšku v rámci tohto rozpätia si stanovia jednotlivé obce na základe voľnej úvahy a svojich finančných možností a jednotný členský príspevok pre ostatné členské subjekty vo výške 100 €.

Hlasovanie

Obce Ostatné členské subjekty
Počet členov 13 18
60% 8 11
Za 11 16
Proti
Zdržal sa 2 2

Uznesenie č.4/2012

Ustanovujúce valné zhromaždenie OOCR schvaľuje určenie výšky členských príspevkov OOCR na rok 2012 nasledovne:

obce – v rozpätí 0,1 -0,7 € na obyvateľa, pričom konkrétnu výšku v rámci tohto rozpätia si stanovia jednotlivé obce na základe voľnej úvahy a svojich finančných možností,

ostatné členské subjekty – 100 €.

 

10.Rôzne

Na základe diskusie sa zakladajúci členovia dohodli, že plán práce a rozpočet OOCR na rok 2012 bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení ,ktoré bude zvolané bez zbytočného odkladu po registrácii organizácie.

 

11. Záver

Predsedajúci ukončil rokovanie ustanovujúceho valného zhromaždenia OOCR a poďakoval prítomným za účasť a za diskusiu.

RNDr. Ľubomír Parízek, predseda predstavenstva OOCR …………………………………………………………..

Emília Pavlíková , overovateľka zápisnice z UVZ OOCR…………………………………………………………….

RNDr. Jozef Ondrejka, overovateľ zápisnice z UVZ OOCR…………………………………………………………

Ing. Dana Černeková, zapisovateľka………………………………………………………………………………………….

Podpisová listina

Mesto Senica

mesto zastupuje: RNDr. Ľubomír Parízek

                           primátor                  

Mesto Skalica

mesto zastupuje: Ing. Stanislav Chovanec

                             primátor

Mesto Holíč

mesto zastupuje: PhDr. Zdenko Čambal

                             primátor

Mesto Stupava

mesto zastupuje: Mgr. Pavel Slezák

                             primátor

Mesto Šaštín -Stráže

mesto zastupuje: Ing. Radovan Prstek

                            primátor

Mesto Malacky

mesto zastupuje: RNDr. Jozef Ondrejka

                             primátor

Mesto Gbely

mesto zastupuje: Mgr. Lenka Kvaltínová

na základe písomného plnomocenstva

Obec Smrdáky

obec zastupuje: Emília Pavlíková

                         starostka

Obec Plavecký Peter

obec zastupuje: Viera Kollárová

                          starostka

Obec Kuchyňa

obec zastupuje: Róbert Bujna

                             starosta

Obec Podbranč

obec zastupuje: Ing. Milan Kadlíček

                           starosta

Obec Hlboké

obec zastupuje: Ing. Miloš Čobrda

                             starosta

Obec Kopčany

obec zastupuje: Ing. Dušan Dubecký

                         starosta      

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

spoločnosť zastupuje: Ing. Marcel Moravčík                                    .

             riaditeľ Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky  

               na základe písomného plnomocenstva

POLEX s.r.o.

za spoločnosť koná: Jana Zichová

                                   konateľka              

HOTEL PATRIOT, a.s.

za spoločnosť koná: JUDr. Ľuboš Kamenistý

                                  predseda predstavenstva

                                   Iva Stӧhrová

                                   člen predstavenstva

Prvá cestovná, s.r.o.

spoločnosť zastupuje: Peter Mihaliska

na základe písomného plnomocenstva

G – 5 COMPANY, s.r.o.

za spoločnosť koná: Eva Kubovičová

                                 konateľka

Občianske združenie Podhoran

za združenie koná: Mgr. Peter Švaral

                                 predseda združenia      

Záhorie región

občianske združenie

za združenie koná: Milan Hollý

                         predseda správnej rady    

Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského

samosprávneho kraja

za agentúru koná: Ing. Martin Lidaj                                                   

                               riaditeľ

PRO REGION n.o.

za organizáciu koná: Mgr. Marta Štítna                                                

                                    riaditeľka        

      

Mikroregión Branč – združenie obcí

združenie zastupuje: Ing. Dušan Horňák

na základe písomného plnomocenstva

Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

združenie zastupuje Ing. Dagmar Michaličková

na základe písomného plnomocenstva

Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.

spoločnosť zastupuje Ing. Pavol Škodáček

na základe písomného plnomocenstva

ECOMMY, s.r.o.

za spoločnosť koná: Ing. Vladimír Babík

                                   konateľ

Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

organizáciu zastupuje Ing. Monika Žilínková

na základe písomného plnomocenstva

HOTEL sv. Michal, s.r.o.

spoločnosť zastupuje   Mgr. Lucia Školiak Chovancová                                    

na základe písomného plnomocenstva

Prvá plavebná spoločnosť s.r.o.

spoločnosť zastupuje   Ing. Erika Okániková

na základe písomného plnomocenstva

I.R.W., s.r.o.

za spoločnosť koná: Peter Kučera

                                   konateľ

Vínna cesta Záhorie

občianske združenie

za združenie koná: Ing. Ľudovít Bránecký

                                 predseda