botanicka_zahrada_v_balciku_100608-123343

 

Botanická záhrada je vedecko – pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovnovzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. V spolupráci s inými organizáciami pracovisko poriada výstavy a súťaže adresované od najmladšej po najstaršiu generáciu, laickej a odbornej verejnosti.

Výzmaným odborným poslaním pracoviska je pokusná aklimatizácia rôznych druhov rastlín. Vhodne aklimatizované dreviny nachádzajú uplatnenie v sadovníckej tvorbe a lesníctve.

Rastliny teplomilnej vegetácie sa pestujú v skleníkoch, ktoré vzbudzujú najväčší záujem verejnosti.

otanická záhrada bola založená v r. 1942. Jej budovaním bol poverený prednosta botanického ústavu prof. František Nábělek.

Pre výstavbu záhrady bol vybraný pozemok okolo vilky Lafranconi s rozlohou 6,6 ha. Mal stály zdroj vody, polohou vyhovoval obyvateľom i študentom. Po druhej svetovej vojne boli postavené skleníky, zavlažovací systém a vysadených takmer 3 000 druhov rastlín.

Neskôr začína záhrada nadobúdať viac charakter parku, s cieľom slúžiť aj širokej verejnosti. Pribudla vápencová roklina, andezitová skalka a nové rozárium.

Text: uniba.sk               Foto: uniba.sk

image.aspx

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie