Národná prírodná rezervácia Abrod bola vyhlásená v roku 1964. Nachádza sa v katastrálnom území obce Veľké Leváre v okrese Malacky a je súčasťou CHKO Záhorie. Lokalizovaná je v prirodzenej medzidunovej depresii v nadmorskej výške 153 až 149 m n. m., na východe je ohraničená železničnou traťou Bratislava – Kúty, na západe cestou Malacky – Kúty. Má rozlohu 200,67 ha.
Dôvodom na vyhlásenie rezervácie bol výskyt mokraďovej vegetácie v takej pestrej palete, že reprezentovala takmer celú diverzitu mokraďovej vegetácie Záhoria. Po rozsiahlych melioračných prácach v nížinách Slovenska v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch predstavuje Abrod jeden z posledných zvyškov vzácnej kveteny a vegetácie nielen v rámci Záhoria, ale aj v rámci celého Slovenska. Našlo v ňom refúgium množstvo reliktných a ohrozených rašeliniskových a močiarnych druhov flóry aj fauny. Takéto mokraďové komplexy patria medzi ohrozené v celosvetovom meradle a sú predmetom ochrany zo strany Ramsarskej konvencie Národná prírodná rezervácia Abród je zapísaná do programu na ochranu prírody natura 2000.

V CHKO Abród sú chránené: Slatiny s vysokým obsahom báz Prechodné rašeliniská a trasoviská Nížinné a podhorské kosné lúky Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa Bezkolencové lúky
Živočíšne druhy, ktoré sú predmetom ochrany mečík močiarny pichliač úzkolistý roháč obyčajný pižmovec hnedý bystruška potočná modráčik krvavcový modráčik bahniskový ohniváčik veľký čík európsky lopatka dúhová kunka červenobruchá bobor vodný netopier obyčajný.

Text: velkelevare.sk                  Foto: botany.cz

abrod

 

5/5 (3)
5/53

Hodnotenie