Príroda Záhoria je veľmi pestrá. Tri chránené krajinné oblasti Záhorie, Malé Karpaty a Biele Karpaty, národné prírodné rezervácie a chránené územia tvoria základ bohatej ponuky. Nechýbajú v nej horské lúky, borovicové lesy, pieskovcové skaly, viete piesky, ale v neposlednom rade rieky, potoky, vodné nádrže, štrkoviská, rybníky a vlhké lužné lesy. Osová časť je tvorená nížinnou chránenou krajinnou oblasťou  CHKO Záhorie. Reliéf […]

Read More →

  Chránená krajinná oblasť Záhorie je prvou vyhlásenou nížinnou chránenou krajinnou oblasťou na Slovensku. Pozostáva z dvoch častí – severovýchodnej a západnej. Severovýchodná časť je ovplyvnená veternými procesmi súvisiacimi s prenosom piesku. Reliéf tvoria presypové valy, vetrom zvlnené pokrovy, bachrany, oblé presypy a duny polmesiačikovitého tvaru. Záhorská nížina vďaka svojmu umiestneniu križuje horské celky na […]

Read More →

  Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru. Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe. Sú jadrové pohorie so špecifickým vývojom kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí. Jediná sprístupnená jaskyňa […]

Read More →

  V západnej časti karpatského oblúka na česko-slovenskom pomedzí výrazne vystupujú Biele Karpaty. Predstavujú charakteristický súbor prírodných hodnôt, ktoré človek oddávna využíval. Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti sa v území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovobohatých lúk, pasienkov, políčok a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu. Geologickú stavbu charakterizujú flyšové sedimenty magurskej […]

Read More →

  Pieskovisko Sandberg je svetoznáma lokalita neogénnych skamenelín. Našlo sa tu vyše 300 druhov fosílnych (skamenených) organizmov. More, v ktorom tieto živočíchy žili, sa tu rozprestieralo pred 16.-14. miliónmi rokov. Sandberg bol striedavo morským dnom,plážou a útesom. Do stien pobrežia sa zavŕtavali lastúrniky (rod Lithodomus). Ostali po nich jamky v priemere 1 cm. Druhohorné vápence ďalej […]

Read More →

Národná prírodná rezervácia Abrod bola vyhlásená v roku 1964. Nachádza sa v katastrálnom území obce Veľké Leváre v okrese Malacky a je súčasťou CHKO Záhorie. Lokalizovaná je v prirodzenej medzidunovej depresii v nadmorskej výške 153 až 149 m n. m., na východe je ohraničená železničnou traťou Bratislava – Kúty, na západe cestou Malacky – Kúty. […]

Read More →

Riečka Rudava patrí do geomorfologického celku Borskej nížiny, ktorá je súčasťou Záhorskej nížiny. Preteká cez najväčšiu oblasť viatych pieskov na Slovensku s celkovou rozlohou asi 570 km2. V špecifických podmienkach sa tu vytvorila pestrá mozaika mimoriadne vzácnych a na území Slovenska často jedinečných spoločenstiev, tečúce i stojaté vody a mokrade sa striedajú so suchými piesočnými […]

Read More →

Na ploche 14, 5 ha sa rozprestiera krasové územie Borinský kras so Zbojníckou jaskyňou (neprístupná), Pajštúnskou a Borinskou vyvieračkou a údolím Prepadlé a Medené Hámre. Prírodnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1995 je Veľké Prepadlé. Jaskyňa má dĺžku 597 metrov, hĺbku 70 metrov, je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska (aktívny vodný tok). Verejnosti však […]

Read More →

Bezodné (staršie Bezedné je prírodná rezervácia] v obci Plavecký Štvrtok, Bratislavský kraj, okres Malacky. Nachádza sa v Borskej nížine, rozloha 3,5 ha, založená v roku 1964, ochranné pásmo 52,6 ha. Močiarne a vodné i slatinné spoločenstvá viazané na jazero obklopené borom. Podľa Natura 2000 je rozloha 75,8 ha. Chránené druhy: plocháč červený, blatniak tmavý. Text:  sk.wikipedia.org              Foto: sav.sk […]

Read More →

Záruby je názov najvyššieho vrchu Malých Karpát (768 m n. m.). Od roku 1994 chránená vrcholová časť Malých Karpát s najvyšším vrchom pohoria Záruby, Čelom, Ostrým kameňom a Veterlínom. Geologický podklad tvoria triasové vápence a dolomity. Reprezentatívna ukážka vegetačnej stupňovitosti a pestrosti vegetácie Malých Karpát. Bohatý výskyt vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. V […]

Read More →