Monumentálnym dojmom pôsobí dvojvežové priečelie jezuitského kostola na okraji námestia. Jezuiti prišli do Skalice v roku 1660. V roku 1693 postavili základný kameň školy, kolégia a nového kostola. Stavba bola v roku 1714 prerušená pre mor. Kostol bol dokončený v roku 1724 a zasvätený Františkovi Xaverskému – patrónovi rádu a ochrancovi pred morom. Od začiatku jezuiti uskutočňovali rekatolizačnú funkciu svojho rádu. V roku 1756 ich navštívila Mária Terézia. Do roku 1722 mal chrám dve cibuľovité veže, po požiari v tomto roku už neboli obnovené.

V interiéri bolo pôvodne osem oltárov, zachoval sa iba hlavný, s oltárnym obrazom s vyobrazením Františka Xaverského a sochami sv. Petra a sv. Pavla. Priestory bočnej Kaplnky Panny Márie boli zdobené barokovými freskami a oltárom. Na empore bol organ a iné hudobné nástroje. V podzemí sú situované krypty s hrobkami príslušníkov rádu. Kostol slúžil rádu do zrušenia v roku 1773, potom od roku 1776 až do roku 1786 rádu paulínov a neskôr dočasne ako gymnaziálny kostol. Veľkorysá výzdoba a mobiliár boli postupne zrušené a kostol bol využívaný pre skladovacie  účely. V akusticky zaujímavých priestoroch sa konajú rôzne kultúrne podujatia.

V budove kolégia je  doposiaľ gymnázium, na ktorom vyštudovalo množstvo významných osobností.

Text:  PhDr. Viera Drahošová                Foto: Hollý Milan

jezuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalica

5/5 (1)
5/51

Hodnotenie