Mestské múzeum v Malackách bolo založené v roku 1975 z podnetu akademického maliara Michala Tillnera. Na jeho návrh Mestský národný výbor urobil rozsiahlu rekonštrukciu objektu polorozpadnutého vodného mlyna na Družstevnej ulici. Expozíciu tvorila celoživotná zbierka ľudového i užitého umenia, historických pamiatok a niekoľko obrazov Michala Tillnera, ktorú daroval mestu.

Založením múzea v Malackách malo mesto záujem na zachovaní kultúrnych a historických pamiatok mestského významu i pamiatok viažucich sa k životu a kultúre ľudu v celej oblasti Záhoria. Mestské múzeum Malacky spravovalo Malokarpatské múzeum Pezinok a na tomto vysunutom pracovisku boli zamestnané dve odborné pracovníčky. Múzeum slúžilo návštevníkom až do polovice osemdesiatych rokov kedy, musela byť urobená rekonštrukcia elektriny a kúrenia.

V roku 1993 prechádza múzeum pod správu Záhorského centra kultúry v Malackách. V decembri v roku 1993 bola otvorená nová expozícia. Múzeum nesie názov Múzeum Michala Tillnera v Malackách. Múzeum zameralo svoju činnosť na prevádzku a propagáciu expozície, organizáciu kultúrnych a výchovných podujatí, prednášok, besied, výstavnú činnosť, výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť. Brzdou materiálne – technického rozvoja bol neukončený spor o vlastníctvo objektu.

V roku 2000 na základe reštitúcie bola budova múzea odovzdaná novému vlastníkovi. Expozícia bola zrušená a muzeálne zbierky boli presťahované do depozitu v budove Záhorského centra kultúry v Malackách. Zbierkové predmety sú vo väčšine etnografické (keramika, drevené a železné nástroje a nábytok, lampy, hodiny, v menšej miere odev) zastúpené sú aj archiválie a umelecké predmety. Múzeum poskytuje informácie (výskum, dotazníky, prieskumy) múzeám a múzejným vedeckým pracovníkom na Slovensku o zastúpení jednotlivých zbierok v múzeu, alebo o skúmanom odvetví či už remeselnej výroby, poľnohospodárstva, odevu, atď.

K 31.12.2008 je v Zbierkovej knihe múzea zaevidovaných 1163 kusov zbierkových predmetov pod 952 prírastkovými číslami. V roku 2005 sa vďaka podpore Mesta Malacky, Ministerstva kultúry SR a ďalších sponzorov, začali práce na expozícii v podkroví Mestského centra kultúry na Záhoráckej 1919. Po niekoľkých mesiacoch, 18. februára 2006, bola expozícia a tým i Múzeum Michala Tillnera slávnostne otvorené.

Text: mckmalacky.sk                Foto: mckmalacky.sk

mmt4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malacky

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie