Kostol sv. Margity sa nachádza v inundácii rieky Moravy na území obce Kopčany v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, asi 1,5 km východne od jadra aglomerácie v Mikulčiciach, na juhozápadnom výbežku najvýraznejšej duny východnej časti Mikulčicko-Kopčianskej aglomerácie označovanej aj miestnym názvom „Za jazerom pri svätej Margite“.

Kostol je jednoloďová stavba s nepravidelným obdĺžnikovým presbytériom. Prechod medzi presbytériom a loďou je jednoduchý, bez víťazného oblúka. Celkové rozmery stavby sú 11,9 x 5,21 m. Základným stavebným materiálom sú tenké pieskovcové dosky z miestnych lomov. Murivo stien dosahuje hrúbku 60 cm.

Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch je jediným autentickým, v hmote, forme, dizajne, materiále, takmer kompletne zachovaným veľkomoravským kostolom s pôvodným využitím a funkciou. Počas svojho vývoja kostol prešiel viacerými  stavebnými etapami, ktoré však zachovali jeho veľkomoravskú podstatu. Pri kostole sa od najstarších dôb nachádzalo pohrebisko, z ktorého niekoľko hrobov bolo zistených archeologickým výskumom.

Výnos o ochrane – Kostol sv. Margity Antiochijskej číslo: MK-406/95-400 z roku 1995 vyhlasuje Kostol sv. Margity Antiochijskej za kultúrnu pamiatku.

Kostol je staticky zabezpečený, s novým strešným plášťom. Exteriérové fasády s výnimkou západnej časti sú reštaurované. Ostatné časti kostola s cintorínom sú v štádiu projektovania. Budú navrhnuté v súvislosti s celkovou koncepciou česko-slovenského archeologického parku Kopčany – Mikulčice, ktorý bol v roku 2006 prezentovaný všetkým zúčastneným stranám .  Obec Kopčany na svoje náklady udržiava jestvujúce prístupové komunikácie ku kostolu.

Ako sa tam dostať

Od Obecného úradu smerom ku kostolu na Štefánikove námestie, potom doprava po Masarykovej ulici. Takmer na konci ulice odbočka doľava po asfaltovej účelovej komunikácii. Pri turistickom „rozcestníku“ pokračujeme rovno po poľne komunikácii okolo kačenárne. 

Text: kopčany.sk          Foto: Hollý Milan

100_1772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopčany

5/5 (2)
5/52

Hodnotenie