Projekt Mariologického múzea slovenskej národnej svätyne v Šaštíne-Strážach vzišiel z myšlienky Jána Malženického, správcu šaštínsko-strážskej farnosti. Urobil som ho z poverenia provinciála Saleziánov dona Bosca na Slovensku, Jozefa Kaisera. Nadväzuje na zhromažďovanie a vystavovanie votívnych darov venovaných Piete šaštínskej od začiatočných rokov devätnásteho storočia. Časť týchto darov bola vystavená na stene po bokoch hlavného oltára. Iné rozličné dary sa dávali do úschovy voľakedajšej knižnice pavlínov na prvom poschodí. V období po roku 1950 sa cenné a umelecky hodnotné diela rôzneho druhu nenávratne stratili. Založenie a skoré sprístupnenie Mariologického múzea slovenskej národnej svätyne v Šaštíne-Strážach bolo vzácnym darom Ježiša, syna Máriinho, v rokoch obnovy vo viere v Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista, ktorú vyhlásil metropolita bratislavsko-trnavskej cirkevnej provincie Mons. Ján Sokol, arcibiskup.

Realizácia

Projekt počítal so stálou a veľkolepou Mariologickou výstavou. Nedostačujúci, kvalitou a množstvom, múzejný zbierkový fond a ne-možnosť získať múzejné exponáty spôsobili zmenu projektu v zmysle tematických evanjelizačných výstav. Nakoniec návštevníci múzea bu-dú chcieť vždy nové muzeologické ohlasovanie evanjelia. Otvorili sme teda múzeum tematickou výstavou Sedembolestná. Úvodnou časťou tejto výstavy bola výstava Stabat Mater vo foyeri riaditeľne Saleziánskeho domu v Šaštíne-Strážach. V tomto priestore kustód mú-zea realizoval ako prvú tematickú výstavu vôbec, s názvom Andrej Pauliny v roku 1995. Po nej druhou toho istého roku bola výstava Ján Pavol II. a Sedembolestná Panna Mária a ďalšie po sebe nasledujúce výstavy. Nateraz posledná výstava “Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky” (Hebr 13,8) bola sprístupnená 15. septembra 2002 v dvoch miestnostiach Mariologického múzea na prízemí vedľa sa-kristie.

Súčasnosť

V súčasnosti sa muzeológii v súvise s bazilikou v Šaštíne-Strá-žach ako národnou pamiatkou venuje jeden pracovník. Okrem učiteľ-skej (na Gymnáziu Jána Bosca) a pastoračnej činnosti vo farskom spo-ločenstve. Je čas začať s inventarizáciou jestvu-júcich múzejných zbierok a odborne katalogizovať muzeálne pamiatky. Prejaví sa to úrovňou vedeckej aj osvetovej činnosti pracovníkov múzea. Činnosť saleziánov dona Bosca v rámci Mariologického múzea slovenskej národnej svätyne v Šaštíne-strážach, videná z toľkých pohľadov ľudí vied a umení, je darom Pána vied a umení. Nesmieme ho premárniť zlou žiadostivosťou vedcov a umelcov.

Stála expozícia “Sedembolestná”

Táto výstava, keďže ide o výstavu, ktorá uvažuje práve o tajomstve Sedembolestnej Matky, ktorá je centrom záujmu šaštínskych pútnikov, sa doteraz nachádza inštalovaná v priestoroch šaštínskej baziliky a na požiadanie ju môžete kedykoľvek navštíviť. Je inštalovaná v priestoroch na prvom poschodí nad presbytériom baziliky vľavo. Cieľ výstavy z hľadiska evanjelizácie je vyjadrený nasledovným textom: Kiežby nikto nevstupoval do výstavného priestoru preto, aby obdivoval krásu Piet alebo umeleckú tvorivosť ich autorov. Prvoradý cieľ vašej návštevy tejto výstavy nech vychádza z prosby, aby Boh stvoril vo vás srdce čisté a daroval vám nového a pevného ducha (Ž 51, 12), ochotného spolucítiť s Matkou mŕtveho Syna, Vysloboditeľa svojho ľudu z hriechov (Mt 1, 21). Po uvedenom želaní nasleduje panelová diskusia alebo súkromná meditácia o siedmych bolestiach Panny Márie (rozjímania sú od Zoltána Schmidta, básne od Andreja Rajského) s odpoveďou na otázku: “Prečo nazývame matku Ježišovu Sedembolestnou?”. Vieme, že prvočíslo sedem malo od najstarších dôb znakový význam. V náboženskom chápaní vyjadruje toto číslo plnosť a dokonalosť pojmu. V prípade Sedembolestnej Panny Márie rozumieme bolesť v zmysle jej úplnosti. Vystavované piety sú prevažne šaštínskeho typu z dreva, polychrómované, s plošnou rezbou, so sokolíkom alebo bez neho, s možnosťou zavesenia na stenu, neautorizované, až na niektoré, reprezentujú ľudové umenie na Slovensku. Výstave dominuje historická (slohová) pieta pravdepodobne od Víta Stadlera s rozmermi 94 x 67 x 30 cm. Návštevník múzea má možnosť vidieť cez obloky do presbytéria baziliky, vidieť takto zblízka milostivú pietu, ktorá sa tak vhodne zaraďuje do siedmych bolestí Panny Márie. Okraje tematických textov na paneloch jednotlivých bolestí matky Ježišovej sme vyplnili adekvátnymi reprodukciami diel umelcov svetového mena (Rubens, Roger van der Weyden, Tiziano, Mrkvička, van Dyck, Caravaggio, Andrea del Santo, Goes a neznámych autorov. Z našich umelcov spomenieme Pavla z Levoče a V. Hložníka). V závere Výstavy Sedembolestná vidíme fotografie z korunovania milostnej sochy Sedembolestnej Panny Márie z baziliky v Šaštíne pápežom Jánom Pavlom II počas jeho návštevy na Slovensku 1. júla 1995. V osobitnej vitríne sú dary Svätého Otca Panne Márii šaštínskej a omšové rúcho, v ktorom slúžil svätú omšu.

Text: sastin.sk              Foto: sastin.sk

foto-sedembolestna-01

 

5/5 (1)
5/51

Hodnotenie