V Čáčove sa kedysi nachádzali štyri mlyny. Nazývali sa podľa mlynárskych rodín, ktoré v nich mleli obilie. Posledné názvy mlynov: Danovičových mlyn, Beňovských mlyn, Škodáčkov mlyn a taktiež Beňovských mlyn. Ako jediný, s čiastočne zachovalým zariadením, zostal už len bývalý Škodáčkov mlyn.

Prevádzka mlyna

Mlyn bol v prevádzke skoro celý rok od septembra do mája. V nedeľu a cez veľké sviatky bola prevádzka zastavená. V letných mesiacoch prebiehala údržba všetkých mlynských zariadení. Uskutočňovali sa drobné opravy a úpravy vodného kolesa, náhonu, splavu, stavidla, prípadne vantroku (dreveného koryta na vodu). Celé mlecie zariadenie bolo z hygienických dôvodov vyplynované a priestory vymaľované. Práca v mlyne začínala skoro ráno a končila neskoro večer. Jedna zmena pracovala denne približne dvanásť hodín.

Cesta od mechov s obilím k mechom s múkou bola pomerne dlhá. Proces mletia obilia vo valcovacom mlyne je rozdelený medzi mnoho po sebe idúcich strojov, z ktorých každý je špeciálne určený na danú operáciu. Podľa druhu obilia a potrebného výsledného produktu (danej múky, krupice) sa mierne líšili. Dobrým príkladom je napríklad spracovanie pšenice.
Keď prišiel voz naložený mechmi pred dvere do mlynice, museli sa mechy ručne vynosiť na váhu. Tu boli mechy odvážené, zapísaný príjem a skontrolovaná kvalita pšenice. Následne bola vysypaná do násypného koša, odkiaľ prešla korcovým výťahom do podkrovia mlyna. Ďalej putovala na predčistenie do tararu a trieru s magnetom a pokračovala čistením na lúpačke. V prvom chode bolo melivo presmerované na šrotovaciu stolicu, kde došlo ku zdrobňovaniu zrna. Potom cestovala na rovinný vysievač, ktorý ju roztriedil na tri druhy krupice a následne bola odvádzaná do zásobníku nad reformu, kde sa čistila od prachu. Vyčistená krupica bola vedená na hladkú stolicu, kde sa postupne rozomielala a bola opäť vysievaná a triedená na rovinnom vysievači a následne na reforme. Podľa želania zákazníka sa prípadne múka premiešala v miešačke a potom hneď vrecovala. Pšenica sa mlela na hrubú a jemnú krupicu, hrubú múku, polohrubú a hladkú.

Od prestavby po súčasnosť

Strojové vybavenie - motor s transmisiou

Strojové vybavenie – motor s transmisiou

Posledná veľká prestavba mlyna prebehla v roku 1943, kedy doterajší jednopodlažný mlyn prestavali na trojpodlažný mlyn, poháňaný Francisciovou vodnou turbínou. Bola situovaná veľmi dômyselne a s vysokou účinnosťou s využitím prírodného spádu.
Do roku 1960 sa v mlyne mlelo na troch valcových stoliciach. Prvá pochádza z roku 1905 od firmy J. Hübner & K. Opitz Pardubice. Jednalo sa o horizontálne šikmo uloženými valcami na ložiskách pre klzné trenie. So samostatným zarukovaním a zapínaním podávacích valcov. Druhá bola zakúpená v roku 1930 taktiež od firmy J. Hübner & K. Opitz Pardubice, ale išlo už o dvojitú valcovú stolicu Blansko „brnenská“, s vrchným pomalobežným valcom a spodným rýchlobežným valcom. Tretia, jednovalcová stolica, bola zakúpená v roku 1950 od firmy Prokop.

V roku 1960 bol mlyn znárodnený a jeho správu prevzalo Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik Bratislava. V tom čase sa múka prestala mlieť a mlyn slúžil len na šrotovanie obilia pre dobytok. Zariadenie chátralo a neskôr, po vrátení mlyna naspäť do rúk mlynárskej rodiny Škodáčkov, bolo obnovenie mletia múky príliš nákladné a v daných podmienkach nereálne. Pavol Škodáček, najmladší syn mlynára, tu pokračoval už len v šrotovaní obilia pre hospodárske zvieratá.

Súčasný majiteľ mlyna Peter Pivák spolu s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia PRO Čáčov sa snažia o zachovanie spomienok na časy, kedy mlyn fungoval a súčasne v sebe uchováva kus bohatej histórie mestskej časti Čáčov, kedysi samostatnej obce. Počas spolupráce v rokoch 2011 – 2014 boli vyčistené, vymaľované a sprístupnené priestory všetkých troch podlaží mlyna, na niektorých miestach bola opravená podlaha, pribudlo bezpečnostné zábradlie, trámy a drevené časti boli chemicky ošetrené. Strojové vybavenie bolo doplnené o motor a novú transmisiu, ktorá poháňa rozpohybované valcové stolice a kameninový šrotovník, umiestnený v mlyne v tomto roku.

V priestoroch mlyna nachádzajú dve stále výstavné expozície História Čáčova, Mlyny a mlynárske remeslo na území dnešnej Senice.
Od sprístupnenia mlyna v roku 2011 sa tu konali už tri hodové slávnosti, kedy je mlyn otvorený verejnosti. Mimo tohto termínu je potrebné návštevu vopred ohlásiť.

procacov@gmail.com
www.cacov.sk

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie